Доставен е новият автомобил за патронажната грижа в Тервел

Новият автомобил ще увеличи възможностите за разнос на храна от кухненския блок на домашния патронаж в гр.Тервел

Доставен е новият автомобил за патронажната грижа в Тервел

Стойността на новия автомобил е 38 870 лв.с ДДС. Финансирането от Фонд „Социална закрила“ е в размер на 35 778,00 лв.Доставката е извършена  в рамките на договорения срок, а доставчикът е избран след проведена обществена поръчка от вида „публично състезание“.

 Проектът на Община Тервел за доставка на автомобил за патронажа е  един от общо 88 одобрени от Фонд „Социална закрила“ проекти на общини в България.

От 3 януари т.г. домашният социален патронаж в Тервел обслужва 380 лица, сред които 200 потребители на услугата „Топъл обяд“.

 Патронажът в Тервел има филиали в центровете за социални услуги в селата Коларци, Нова Камена, Зърнево  и Безмер, като всеки от филиалите ползва собствен автомобил и обслужва храненето за детски градини, училища и възрастни хора в селата на общината. Услугите на патронажа в Тервел и на центровете за социални услуги в четирите села са едни от най-търсените в малките населени места и осигуряват ежедневно топла храна за възрастни и самотно живеещи хора .