Йордан Йорданов настоява за свикване на Постоянната комисия „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси“ към Общински съвет гр. Добрич

Със Заповеди на кмета на град Добрич с №1440 и №1441 от 21.09.2023 година са върнати за ново обсъждане решения на общинския съвет от заседание проведено на 19.09 2023 г.

Йордан Йорданов настоява за свикване на Постоянната комисия „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси“ към Общински съвет гр. Добрич

Решение №54-39/19.09.2023 е върнато поради следните съображения: В хода на проведеното на 19.09.2023 г. заседание на Общински Съвет град Добрич по повод вземането на решението е имало множество дебати и изказани съмнения за конфликт на интереси от общинския съветник г-жа Детелина Николова, бивш кмет на Община град Добрич. 


Въпреки изказаните съмнения, г-жа Николова и политическата група, към която принадлежи,  не е предприела мерки да свика Постоянната комисия „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси“, на която тя е председател. Комисията не е извършила проверка преди внасянето в общински съвет и това противоречи на добрите практики, към които комисията и нейният председател трябва да се придържат.

За да се избегнат всякакви съмнения в обществото и гражданите на град Добрич кметът връща въпросната докладна за ново обсъждане от Общински съвет и разглеждане в ПК „Устройство на територията и строителен контрол“ в Общинския съвет и настоява тя да бъде разгледана в Постоянната комисия „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси“.

Решение №54-44/19.09.2023 г. е върнато поради това, че не е взето с необходимото квалифицирано мнозинство от 2/3 от общия брой на общинските съветници, поради което се явява незаконосъобразно прието. Докладната се отнася до решение на Общинския съвет за предварително съгласие за промяна предназначението на общинска собственост от публична в частна общинска собственост.