Община Генерал Тошево приключи проект за предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие

На провелата се заключителна пресконференция, Община Генерал Тошево представи постигналите резултати по проект BG05M9OP001-2.004-0012-C01 „Заедно можем да продължим”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Община Генерал Тошево приключи проект за предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие

В продължение на седем години, след старта на проектните дейности през май 2016 г., Общината е предоставяла интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца от 0 до 7 години, психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители, и формиране и развитие на родителски умения.


По проекта са предоставени услуги в три вида направления. Услугата ”Здравна консултация за деца” е включва провеждането на редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебета и деца до 7 години, превенция на детската заболеваемост, посещения в домовете на родителите, работа в общността за превенция на заболяванията, информиране и консултиране и др. Услугата е предоставяна от екип от специалисти – педиатър и медицинска сестра, подпомагани от медиатор. Извършени са 4291 прегледи на деца от 0 до 7-годишна възраст; проведени са 3147 консултации и 900 лекции на здравна тематика на родители; осъществени са 207 посещения на терен и са подпомогнати 820 родители.

Чрез услугата ”Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” са повишени знанията и уменията на бъдещите родители относно особеностите на раждането, нуждите на новороденото и необходимата подходяща семейна среда за отглеждане на детето по стандартите за ранно детско развитие. Проведени са общо 3900 посещения на терен от специалистите и медиаторите; 652 групови консултации; 3300 индивидуални консултации; 987 консултации на родители; подкрепени са общо 645 семейства.

Общо 173 деца и толкова родители са били обхванати от услугата ”Допълнителна подготовка за равен старт в училище”, чиято цел бе да се спомогне да се доразвият или съхранят придобитите когнитивни и социални умения в предучилищното образование. В проведените летните групи са се предоставяли полудневни дейности за подобряване на предучилищната подготовка на децата.