Водата в Балчик и село Църква е годна за пиене

Резултатите от проби, взети на 13 септември, отговарят на здравните изисквания

В писмо на директора на Регионалната здравна инспекция д-р Светла Ангелова се казва, че след предприемане на допълнителни мерки от страна на “ВиК Добрич” АД, са отстранени несъответствията в качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели във водопроводната мрежа на 08. Зона Балчик, гр. Балчик и 08. Зона Църква, с. Църква.

При извършения лабораторен контрол – изследване на 2 проби вода, пробонабрани на 13.09.2023 г. от пунктове при крана на потребителя в гр. Балчик и с. Църква (по микробиологични показатели: Колиформи и Ешерихия коли) е установено, че получените резултати отговарят на здравните изисквания.

В писмото става ясно, че подаваната във водопроводната мрежа вода отговаря на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и същата може да се ползва за питейно-битови цели.