В Добричка област има 11 детски ясли и яслени групи през миналата година

Към 31.12.2022 г. в област Добрич функционират 11 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 665 места в тях, съобщават от националната статистика

В Добричка област има 11 детски ясли и яслени групи през миналата година

Към 31.12.2022 г. самостоятелните детски ясли в област Добрич разполагат с 647 места, а яслените групи в състава на ДГ - са 18.Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2022 г. общо за област Добрич е 20.2 на 100 деца до 3-годишна възраст. В териториален аспект най-висока е осигуреността с места в детски ясли в областите Габрово (29.4%), Плевен (26.7%) и Благоевград (25.3%).

През 2022 г. в област Добрич, в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 570 деца, или с 12 деца повече в сравнение с 2021 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 571 деца, от които момчета са 327, а момичета - 244.

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2022 г. се запазва без изменения. Относителният дял на децата на 2-годишна възраст е 84.8%, а децата на 1 година 15.2%.

Към 31.12.2022 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 193 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 66, като 56 от тях са медицински сестри.