Наближават крайни срокове за плащане на данъци /СПИСЪК/

Справки за задълженията за 2023 година могат да се правят на място в дирекция "Местни данъци и такси" към Община град Добрич и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg

Наближават крайни срокове за плащане на данъци /СПИСЪК/

1.  На 31 март 2023 изтича срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче за 2023 г.2. На 2 май 2023 г. изтича срокът, в който лицата подлежащи на облагане с патентен данък през 2023 г. могат да платят втора вноска за патентен данък за 2023 г.;

3. До 30 юни 2023 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху превозните средства /ДПС/ за 2023г.

4. До 30 юни 2023 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2023 г.

5. На предплатилите до 2 май 2023 г. задълженията за ДНИ, ТБО и / или ДПС за цялата 2023 година се прави отстъпка 5 на сто.

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

В брой или с ПОС на касата на дирекция " Местни данъци и такси " към Община град Добрич на адрес: ул. " Независимост " № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.30 часа;

в брой на касите на Easy Pay в цялата страна;

в брой на касите на Fast Pay в цялата страна;

в брой на касите на " Български пощи " ЕАД в цялата страна;

във всички клонове и офиси в зоните за самообслужване на Юробанк България АД / Пощенска банка и чрез онлайн банкиране за клиенти на Пощенска банка

по електронен път – чрез портала на Министерството на електронното управление – egov.bg -> вход в „Моето пространство" ->раздел „Задължения"-> услуга „Задължения за местни данъци и такси"

през интернет - за регистрирани клиенти в ePay.bg

безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

IBAN сметка - BG 06 SOMB 9130 84 10000644

"Общинска банка" АД – Добрич,

банков код   -  SOMBBGSF

код за вид плащане – патентен данък - 44 14 00

код за вид плащане - такса за притежаване на куче - 44 80 13

код за вид плащане - данък върху недвижими имоти - 44 21 00

код за вид плащане - такса за битови отпадъци - 44 24 00

код за вид плащане – данък върху превозните ср-ва - 44 23 00

Проверката на задълженията се извършва по единен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност. Задължените лица ще получават персоналните си ПИН кодове от служителите в дирекция МДТ лично с представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия за юридическите лица.  Упълномощени лица също могат да ги получат, но с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е случаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри.