Публично обсъждане на капиталовите разходи ще проведе Община Добричка

Обсъждането е планирано за 7 март

Публично обсъждане на капиталовите разходи ще проведе Община Добричка

Публично обсъждане на разчетите за капиталови и инвестиционни разходи на Община Добричка за 2023 г. ще започне в 10.00 ч. на 7 март в зала 108 в сградата на общинската администрация на ул.„Независимост“ №20. Покана за участие в събитието, което се провежда в съответствие със Закона за публичните финанси, отправя към общинските съветници, кметовете на кметства, кметските наместници, граждани и заинтересовани лица кметът на Община Добричка Соня Георгиева.
Предложения, мнения и препоръки могат да се представят и в Информационния център или на електронен адрес obshtina@dobrichka.bg до 17.00 ч. на 07.03.2023 г.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата и ще се приложи към проекта на Програмата за капиталови разходи на Община Добричка за 2023 година.