Общинските съветници на Добрич заседават извънредно утре

Извънредното заседание беше свикано от председателя на Общинския съвет Нивелин Радичков по искане на кмета на Община Добрич Йордан Йорданов.

Общинските съветници на Добрич заседават извънредно утре

Темата на заседанието е свързана с идеята за изграждането на Индустриален парк Добрич. За тази цел трябва да бъде взето решение за учредяване на общинско търговско дружество „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ДОБРИЧ“ ЕООД и увеличение на капитала чрез непарична вноска. 
Това ще даде право на Общината да кандидатства по проект за изграждане на довеждаща инфраструктура по Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни територии и привличане на инвестиции (AttractInvestBG) по Национален план за възстановяване и устойчивост. За финансиране за изграждане на инфраструктура вътре в парка има възможност да се кандидатства и по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., която все още не е стартирала.

През 2005 г. Държавата е прехвърлила правото на собственост на терен бивше военно поделение в град Добрич с площ 424 248 кв. м. на Община град Добрич. 

Изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на Индустриален парк Добрич с площ от 343 814 кв.м. е разрешено от Общински съвет град Добрич с РЕШЕНИЕ №30-15 от протокол №30/25.01.2022г. Изработеният ПУП-ПРЗ на Индустриален парк „Добрич“, ведно със схеми Ел., ВиК, газификация, комуникационнотранспортна и идейна вертикална планировка е приет с Решение 36-19 от 28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Решението е влязло в законна сила.

Начален час на извънредното заседание на Общинския съвет Добрич е 09.00 часа.