Област Добрич е на 19 място сред 28 области в страната по размер на средна работна заплата

В област Добрич средната брутна годишна работна заплата за 2021 г. е 14 099 лв., при 18 733 средно за сраната, сочат данните на Националния статистически институт.

Област Добрич е на 19 място сред 28 области в страната по размер на средна работна заплата

През 2021 г. средната годишна брутна заплата в област Добрич се увеличава спрямо 2020 г. с 12.4%. Икономическите дейности при който е регистрирано най-голямо увеличение са  „Култура, спорт и развлечения“ (20.4%), „Административни и спомагателни дейности“  (17.5%) и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (14.9%).
Икономическите дейности с най-високо средногодишно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2021 г. са:

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 39 291 лв.;

„Държавно управление“ - 19 425 лв.;

“Образование” - 18 850 лв.;

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

„Административни и спомагателни дейности” – 10 187 лв.;

„Операции с недвижими имоти” – 10 466 лв.;

 „Строителство” - 10 602 лева.

Спрямо 2020 г. средната годишна работна заплата за обществения сектор се увеличава с 14.4% и достига 17 225 лв., а в частният сектор с 11.0 % - 12 864 лева.             

През 2021г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 35.8 хил., което преставлява 1.6% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2020 г. броят на наетите се увеличава с 26. Увеличение са наблюдава в 4 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в “Хотелиерство и ресторантьорство” и “Хуманно здравеопазване и социална работа” . Намаление на наетите е регистрирано в 15 икономически дейности – като най-значимо е в „Административни и спомагателни дейности”  с 18.3%.