10 000 опасни за птиците електрически стълбове в Североизточна България ще бъдат обезопасени

ЕРП Север съвместно с Българско дружеството за защита на птиците започват работа по проект, с европейско финансиране. Инициативата е наречена „Безопасно небе за птиците в Североизточна България“

10 000 опасни за птиците електрически стълбове в Североизточна България ще бъдат обезопасени

Основната цел на поректа е предотвратяване на смъртността сред световно застрашени видове птици, причинена от токов удар и сблъсък с въздушни електропроводи чрез прилагане най-добрите практики сред съвременните решения за тяхната защита.
Проектът е насочен към 16 целеви вида птици, като 15 от тях са включени в Приложение I на Директивата за птиците на ЕС, а 10 вида са част от Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN). 14 от включените видове птици са приоритетни за опазване на Европейския континент. Сред целевите видове са застрашените и у нас къдроглав пеликан, червеногуша гъска, малка белочела гъска, царски орел, вечерна ветрушка, ловен сокол,  египетски лешояд, голяма дропла и други.

Близо 3,3 милиона евро ще бъдат вложени в обезопасяване на електроразпределителната мрежа и защита на застрашените видове птици, като предвиденото европейско съфинансиране е 67% (2.2 милиона евро). Общата сума ще бъде използвана за обезопасяването на 10 000 опасни електрически стълбове по мрежата в Североизточна България, както и за маркиране на въздушни електропроводи с 5 000 светлоотразителни маркери (т.нар. дивертори). Дейностите ще се осъществяват от електромонтьори на ЕРП Север с участието на специалисти и орнитолози от БДЗП в 28 специално защитени зони от мрежата Натура 2000 в Североизточна България и в ключови коридори между тях. Ще бъде създадена и система за бъдещ мониторинг на смъртността на птиците по всички електропроводи в тази част на страната. Допълнително за осигуряване на безопасни места за гнездене на два от целевите видове птици (вечерна ветрушка и синявица) върху електрически стълбове ще бъдат монтирани 100 специални изкуствени гнездилки.

Избраният район за реализация на проекта е важно за птиците място за размножаване и зимуване, a освен това е част от  миграционния път за птиците Via Pontica. Около 500 000 щъркела и 110 000 хищни птици от Северна, Източна и Централна Европа мигрират през района. Ето защо проблемът със смъртността на птиците, причинена от енергийната инфраструктура, далеч надхвърля националните граници на България и е от значение за страните от ЕС, чиито птици мигрират или зимуват в териториите, включени в проекта.