Частна детска кухня ще бъде изградена в с. Бранище

С финансиране от МИГ „Добричка“ изграждат частна детска кухня в с. Бранище, съобщават от Областния информационен център в Добрич.

Частна детска кухня ще бъде изградена в с. Бранище

До юни 2023 г. в с. Бранище, община Добричка с европейска подкрепа ще бъде изградена и оборудвана частна детска кухня. За осъществяване на проекта „Детска кухня за алтернативно хранене“ ще се инвестират 199 558 лв., от които 149 563 лв. безвъзмездно финансиране, осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Стратегията за ВОМР на Местната инициативна група „Добричка“. 
Детската кухня, която ще бъде изградена в имот на кандидата е проектирана по начин, който ще осигурява последователност на извършваните дейности – получаване на суровини, приготвяне на храната и изхвърляне на твърдите отпадъци, като не се допуска кръстосване на чисти и мръсни потоци. Ще бъде обособен хладилен склад и помещения за съхраняване на зеленчуци, сухи продукти и консерви. Към топлата кухня са предвидени подготвителни за птици, месо, риба, зеленчуци и яйца. Планирано е обособяването на помещение за пасиране и разливно помещение, в непосредствена връзка със склад за опаковъчни материали и помещението за сглобяване и експедиция. Предвидена е отделна умивалня за транспортен амбалаж и изграждане на експедиционна рампа. В проекта са заложени средства за закупуването на електрическо, газово и неутрално оборудване за детската кухня.

За осигуряване на безопасни и отговарящи на здравните изисквания условия, стените и таванът на помещенията ще са от негорими и нетоксични материали, с добри топлоизолационни свойства. Подовите настилки ще са изградени от материали с добра механична устойчивост, което ще позволи лесното почистване и дезинфекция на помещенията. За персонала е предвидено стая за гардероб и почивка, баня, както и помещение за офис.