ВАС се произнесе по първото дело за Дамба „Албена – Балчик”

Излезе първото решение на Върховния административен съд относно обявените по протест на Окръжна прокуратура за нищожни заповеди на Областния управител на Област Добрич, за продажба на имоти – частна държавна собственост. Установено е, че преди да бъдат актувани като частна собственост на Държавата, те са били част от имот с трайно предназначение „територия, заета от води и водни обекти” и с начин на трайно ползване „крайбрежна плажна ивица”.

ВАС се произнесе по първото дело за Дамба „Албена – Балчик”

ВАС остави в сила решението на Добричкия административен съд (№ 63/16.04.2010г.), с което беше обявена нищожността на заповед № РД-11-04-61/25.05.2009г. на областния управител – Ердинч Хаджиев, определяща „Ей Пи Инвест 09” ООД за купувач на недвижим имот – частна държавна собственост. ВАС приема, че заповедта е издадена при съществени нарушения на материалния и процесуалния закон. Закононарушенията засягат императивни разпоредби на Конституцията на РБ, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Закона за водите и Закона за държавната собственост.От доказателствата по делото безспорно е установено, че имотът изцяло попада в брегоукрепително съоражение Дамба Албена-Балчик, което е изключителна държавна собственост, тъй като по местоположение и характер е отвоювана територия от Черно море, крайбрежна плажна ивица.

Решение № 13028 от 03.11.2010г. на Върховен административен съд  е окончателно.