Окръжен съд – Добрич обяви за нищожни 3 договора за имоти на Дамба Албена – Балчик

Окръжен съд – Добрич, уважи три иска на държавата срещу купувачи на имоти на брегоукрепителното съоръжение „Дамба Албена – Балчик”. Съдът прогласи нищожност на договора с „БАЛЧИК ПЛАЗА” ООД – гр. Варна, за продажба на право на собственост на имот с площ 10 636 кв. м., сключен между държавата, представлявана от Областния управител на област Добрич Ердинч Хаджиев, като продавач и търговското дружество като купувач, поради противоречие със закона.

Окръжен съд – Добрич обяви за нищожни 3 договора за имоти на Дамба Албена – Балчик
С решения на съда е прогласена нищожност на още два договора за продажба на право на собственост върху други два имота със същата площ, сключени между държавата, представлявана от Областния управител на област Добрич Ердинч Хаджиев като продавач и ЕЙ ПИ ИНВЕСТ 09 ООД – гр. Варна, като купувач, поради противоречие със закона.

Окръжен съд – Добрич, прогласи и нищожност на трите договора за продажба на трите имота поради невъзможен предмет на сделките.

Съдът призна за установено по отношение на Република България, че въпросните имоти са публична и изключителна държавна собственост.

Съдът осъди „БАЛЧИК ПЛАЗА” ООД и „ЕЙ ПИ ИНВЕСТ 09” ООД да предадат владението на имотите на държавата, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез пълномощника му Областния управител на област Добрич.

Съдът постанови двете дружества да заплатят държавна такса по всяко от трите дела в размер на 7 538,25 лв.

В трите решения Окръжен съд – Добрич, констатира, че сделките с имотите противоречат на установената с императивна норма в Закона за държавната собственост забрана за разпореждане и придобиване по давност с имотите и вещите – публична държавна. От събраните по делата доказателства се установява, че терените са изключителна държавна собственост, предвид техния вид и предназначение. Имотите са част от „Брегоукрепително съоръжение „Дамба Албена – Балчик”, представляващо отвоювана от Черно море територия. То е изградено върху континенталния шелф в акваторията на Черно море. Поземлените имоти са образувани от имот, който по кадастрална карта е с трайно предназначение: „територия, заета от води и водни обекти” и начин на трайно ползване „крайбрежна плажна ивица”. Съдът акцентира, че Конституцията на Република България определя крайбрежната плажна ивица и водите за изключителна държавна собственост. Съдът посочва, че според Закона за водите, континенталният шелф е публична държавна собственост. Съгласно Закона за устройство на черноморското крайбрежие, публична държавна собственост, която не може да бъде обявена за частна, са морските плажове, брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имоти – държавна собственост, извън границите на населените места.

С тези аргументи Окръжен съд – Добрич, приема, че трите спорни имота са публична държавна собственост. Съставените от Областна управа – Добрич, за тях актове за частна държавна собственост, са нищожни, защото противоречат на разпоредбата на Закона за държавната собственост – обект, изключителна държавна собственост, не може да се обявява за частна държавна собственост.

Окръжен съд – Добрич, установява, че извършеното разпореждане с тези имоти противоречи на Закона за държавната собственост и на Конституцията, а договорите за продажбата им са нищожни и не са породили правни последици.

Съдът констатира, че спорните имоти, като изключителна държавна собственост се явяват вещ, извън гражданския оборот и поради законовата забрана, те не могат да бъдат обект на правна сделка. След като липсва предмет на договорите за продажба, сделките за тези имоти се явяват нищожни.

Окръжен съд – Добрич, установи, че държавата е собственик на тези имоти, защото разпоредителните сделки, с които те са били отчуждени, противоречат на Закона за задълженията и договорите, и със сключването им не е породен целеният от страните вещно – прехвърлителен ефект.

В хода на процесите съдът констатира, че имотите се владеят от „БАЛЧИК ПЛАЗА” ООД и „ЕЙ ПИ ИНВЕСТ 09” ООД на негодно правно основание – нищожни договори за продажба на право на собственост. Това дава основание на съда да приеме, че предявените от държавата искове за установяване на нейното право на собственост върху трите парцела е основателно.

Решенията на Окръжен съд – Добрич, могат да бъдат обжалвани в двуседмичен срок от връчването им на страните.

Пресцентърът на Окръжен съд - Добрич, уточнява, че Окръжен съд – Добрич, вече върна на държавата три имота, придобити от „РЕНКОН” ООД и от „СЕЗОНИ” ЕООД.