Създаване на фонд Здраве, ежегодни скрийнинги на децата и прегледи от републикански специалисти

С конкретна идея и предложение за развитието на ДКЦ II Добрич, кандидатът за кмет Атанас Атанасов, привлече вниманието на медицинските специалисти.

Създаване на фонд Здраве, ежегодни скрийнинги на децата и прегледи от републикански специалисти

А именно: Община Добрич поема кредита на здравното заведение, който към днешна дата е 400 000 лева, или изкупува дълга чрез други финансови инструменти в рамките на две бюджетни години. От своя страна ДКЦ II поема ангажимент да инвестира годишно средства за закупуване на нова апаратура и да повишава жизнения стандарт на медицинските специалисти, за да може да ги задържи в Добрич.   

 

Създаване на фонд „Здраве“ с цел създаване на устойчива конкурентноспособност на болницата и община Добрич за привличане и задържане на медицински специалисти, посредством осигуряване на жилища от общинския жилищен фонд на млади специалисти /лекари, медицински сестри, рехабилитатори/, финансово подпомагане чрез месечни стипендии на две годишните квалификации за специалност на лекарите. Получавайки това подпомагане медицинските специалисти поемат ангажимент чрез договор за срок от 5 год. да работят  в болницата в Добрич. Финансирането на този фонд  да се осъществява със средства от общинския бюджет, проекти по европейски програми, публично – частни партньорства и дарения, бе следващото  конкретно предложение на кандидата за кмет Атанас Атанасов, към работещите в сферата на здравеопазването в Добрич.

 

На срещата, която се състоя днес в ДКЦ II , Атанасов  акцентира и върху друго свое предложение, а именно профилактичните прегледи на деца в училищна възраст. Необходимо е въвеждането на ежегоден скрийнинг на децата, за да се откриват и лекуват навреме социално значимите заболявания хипертония, диабет, затлъстяване и гръбначни изкривявания. Поставени задачи в тази насока са за възлагане на екип от лекари с различни специалности в пряко взаимодействие с медицинските сестри по училища да извършат ежегодни профилактични прегледи на децата за ранно откриване на упоменатите заболявания. Финансирането ще бъде реализирано със средства от общинския бюджет, а тъй като тези прегледи ще се извършват еднократно в годината, те няма да бъдат непосилни за разходната част на бюджета. Кметът на град Добрич, който и да е той  трябва и е длъжен да има градивен диалог и непрекъсната комуникация с главния лекар на болницата. Само по този начин могат да бъдат решавани проблеми като този, че в Добрич не се извършват прегледи от национални специалисти, заяви още кандидатът за кмет Атанасов. Аз и моят екип, предлагаме болницата съвместно с Общината да решат въпроса по следния начин:

 

1. Организиране на ежемесечни прегледи и консултации по утвърдени графици от републикански медицински специалисти. За  никого не е тайна, че имаме крещяща нужда от наличието на такива прегледи в различите специалности /онкология, детска, гръдна и коремна хирургия, акушер гинеколог-онколог и гастроентерология/.

 

2. Община Добрич поема пътните и командировъчни разходи на специалистите, от предварително заложени средства в общинския бюджет във фонд „ЗДРАВЕ”. Разходите по прегледа извършен от специалиста се поемат от здравната каса. Така ще се формират и приходи в болницата.

 

3. Едновременно с прегледите на републиканските специалисти може да им се предложи  да оперират в болницата, която разполага с достатъчно оборудвани операционни зали.

 

В дух на приятелски разговор приключи срещата с медицинските специалисти в ДКЦ II Добрич, като предложенията на г-н Атанасов бяха обобщени от  аудиторията по следният начин:  ...В сферата на здравеопазването в Добрич всичко е въпрос на добра воля, диалог и организация...

 

pa050019_600