Рибари от Шабла, Каварна и Балчик се запознаха с мерките от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Над 20 души от Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“ (МИРГ) се запознаха с мерките от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. и от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ.

Рибари от Шабла, Каварна и Балчик се запознаха с мерките от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

До края на месец март се очаква да бъде открит приема по пет мерки, с допустими кандидати собственици на риболовни кораби, рибари, физически лица, еднолични търговци, юридически лица и др., развиващи дейност в секторите „Рибарство“ и „Аквакултури“. По мярка 1.2 „Здраве и безопасност“ потенциалните кандидати ще могат да финансират дейности, насочени към подобряване на хигиената, безопасността, здравето и условията на труд чрез за закупуването на лични предпазни средства, съоръжения и оборудване. Безвъзмездна финансова помощ за един проект е до 10 000 лв., като за представители на дребномащабния крайбрежен риболов съфинансирането е в размер до 80 %.Към подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектор „Аквакултури“ е насочена мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите - Сектор „Малки проекти“. По нея ще се подкрепят проекти за модернизиране и подобряване на производствените характеристики на стопанството, и ефективното използване на ресурси чрез инвестиции, подобряващи енергийната и ресурсната ефективност. Съфинансирането е до 50%, като минималният размер на безвъзмездната помощ за един проект не може да е по-малък от 3 000 лв., а максималният не трябва да е повече от 48 895 лв.

На 8 март изтече срока за обсъждане на документите по мярка 5.1 Планове за производство и предлагане на пазара, по която признатите организации на производителите и асоциации на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури могат да кандидатстват за устойчиви риболовни дейности и намаляване на нежелания улов, подобряване на проследимостта на продуктите от риболов и премахване на незаконните, недекларирани и нерегулирани риболовни практики.

С екологична насоченост са предстоящите мерки 1.4 „Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и приспособяване на риболова към опазването на видовете” и 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“. С тяхната финансовата подкрепа ще се намали въздействието на риболова върху морската среда, включително избягване и намаляване на нежелания улов, опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми, и провеждане на кампании за събиране на отпадъци и изгубени риболовни уреди.

Нелко Йорданов, изпълнителен директор на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ представи предстоящите мерки за финансиране от Стратегията и призова присъстващите да бъдат активни в кандидатстването. Потенциалните бенефициенти от общините Шабла, Каварна и Балчик имат възможността да финансират свои проекти за повишаване на устойчивостта на предприятията, увеличаване на доходите чрез развитие на допълнителни дейности, разкриване на нови работни места, подобряване на качеството на рибните продукти, подобряване на енергийната си ефективност, опазване на морската среда и други.

На среща присъстваха и доц. д-р Галин Николов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция рибарство и аквакултури, ръководители на отдели от Агенцията и Мариян Жечев, кмет на Община Шабла, които обсъдиха с местната рибарска общност проблеми и предизвикателства пред сектора, мерките за контрол и предстоящи законодателни промени.