Атанас Атанасов: Tрябва да се направят реални реформи в образованието

Наложително е да се направи реално и адекватно реформиране на образованието в град Добрич, а не хаотични действия в посока „реформа заради самата реформа”.

Атанас Атанасов: Tрябва да се направят реални реформи в образованието

1. Ежегодно преди разработването на формулата за разпределение на средствата по делегираните бюджети, кметът на Община град Добрич да организира и проведе работни срещи с директорите на училища и социалните партньори, за да се направи подробен и аргументиран анализ на начина и размера за разпределение на средствата по училища.


 

Всяка бюджетна година кметът заедно с общинска администрация разработва формулата за разпределение на средствата, като 80% от делегираните бюджети се превеждат на училищата, а 20% се преразпределят през учебната година. Факт е, че част от училищата са санирани по програмите за енергийна ефективност и би трябвало да се отчитат намалените разходи за отопление. Трябва да се анализира и при необходимост да се промени тежестта на компонентите във формулата, а именно разходи за отопление на единица площ, сменност и вид на училището. Важно е да се отбележи, че в ЗДБ не е фиксиран твърд процент за първоначално плащане от 80% и преразпределително доплащане в размер на 20% от средствата.

 

На тези работни срещи кметът, директорите на училища и социалните партньори трябва да балансират средствата за образование за да бъдат обезпечени финансово както големите, така и по-малките училища.

2. Освобождаване на всички училища и детски градини от такса битови отпадъци.  

 

Няма категоричен нормативен акт и основание за облагане на училища и детски градини с ТБО. Няма изрична заповед на кмета по силата на която да е предоставил училищата и детските градини на директорите за стопанисване. Община Каварна освободи училищата от ТБО с решение на общински съвет.
Когато училищата и детските градини са освободени от налога за ТБО, който за община Добрич-град е над средния за страната, те ще имат възможност да отделят повече средства за основната си дейност.

3. При сформиране на маломерни паралелки да се отчита профила и спецификата на училището. В случаите когато има необходимост от сформирането на такива паралелки те да се до финансират от общинския бюджет.

 

В старанието си да не загубят ученици, директорите на училища подписват декларация за отказ от финансиране при сформиране на маломерна паралелка. По този начин се нарушава финансовата рамка и се  формира бюджетен дефицит най-вече за плащанията по фонд СБКО - социално-битово обслужване, ваучери за храна и облекло. Формирането на дефицит е и  причината да не се разходват целево и нормативно указаните 0,8% за квалификация.

4. Изготвяне на годишен план - по тримесечие за капиталовата програма в детските градини.
    

По този начин ще се прецизират разходите за инвестиции, което води до по рационалното разходване на средствата от общинския бюджет.

5. Възстановяване на извън училищната дейност.
Създаване на детски комплекс за надарени деца в рамките на един нов обединен детски комплекс.