113 първокласници тръгват на училище в община Тервел

Първокласниците тази година са 113, с 15 по-малко от миналата година.Запазва се броят на постъпващите в първи клас деца в селата Зърнево и Коларци. В Тервел първолаците са 60, с 4 по-малко от есента на 2018 година.

113 първокласници тръгват на училище в община Тервел

В Община Тервел работят 7 общински и 1 държавно професионално училище. Две от тях са средни, 2 обединени, 3 основни и 1 начално. В тях общият брой ученици през 2019/2020 г. ще бъде 1189, като в общинския център учениците (в т.ч. и в ПГТО) ще бъдат 770. Учениците тази година са със 70 по-малко от миналата учебна година. В НУ Каблешково ще има 1 подготвителна полудневна група. Утвърдени с Решение на ОбС са 34 маломерни и 3 слети паралелки. 
Първокласниците тази година са 113, с 15 по-малко от миналата година.Запазва се броят на постъпващите в първи клас деца в селата Зърнево и Коларци.В Тервел първолаците са 60, с 4 по-малко от есента на 2018 година.

В училищата са назначени на работа само квалифицирани преподаватели. В ДБТ остават регистрирани неустроени педагози със специалност „Начална училищна педагогика с ИТ“.

Трудовите възнаграждения са различни в различните училища, но отговарят на нормативните изисквания. В режим на финансиране след осъществен контрол от Община Тервел на разходите, съгласно „Закона за публичните финанси“ остава училището в с. Орляк.

В училището в Коларци е довършена изолацията и фасадната мазилка на цялата училищна сграда, след като през миналата година бяха санирани само две от ограждащите стени. В ремонта на училището през двете години са вложени 45 000 лв. от общинския бюджет.До края на строителния сезон (15.11.2019 г.) нови открити площадки за игра ще имат в СУ“Йордан Йовков“ гр.Тервел и в ДГ „Детелина“ в гр.Тервел.Общо инвестицията в тези две площадки е в размер на 415 х.лв. с ДДС, а средствата са осигурени с Постановление на Министерски съвет (за площадката в СУ ) и от ПРСР 2014-2020 ( за площадката в ДГ“Детелина“).Всички училища вложиха собствени средства за текущи ремонти и освежаване на помещенията.

Всички учители пътуват напълно безплатно от домовете си до работните си места в селата от Общината. Общината дофинансира разходите за пътни на учители и медицински лица.Транспортът на децата и учениците също е безплатен и се финансира от държавния бюджет. Транспортът е организиран по няколко начина: с училищни автобуси, с избрани с обществена поръчка транспортни фирми, с обществен и с личен транспорт.