Пореден успешен проект реализира Община град Добрич

В изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-5.001-0018-С01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с бенефициент Община град Добрич, беше реализиран проект „За моето бъдеще“ на обща стойност – 218 255,82 лева.

Пореден успешен проект реализира Община град Добрич
По проекта е ремонтиран, оборудван и обзаведен общински имот за предоставяне на нова социална услуга – „Наблюдавано жилище“. To ще бъде с капацитет до 6 места за младежи без увреждания от 18 до 21-годишна възраст, които трябва да напуснат специализирана институция или социална услуга от резидентен тип. Новата услуга ще допълни социалните услуги, предоставяни от общината. Освен това тя ще удовлетвори потребностите на младежите от услуга в общността, която да им даде възможност за успешна социална интеграция в обществото и на работния пазар. 

Проектът предвижда наблюдаваното жилище да бъде разкрито в общински апартамент, който се намира в централната част на града. 

Апартаментът беше ремонтиран, оборудван и обзаведен по начин, който да отговаря на функционалните изисквания, приложени към пакета с документи за кандидатстване.

 


Обзавеждането е стандартно, идентично със „средностатистическо жилище”.

Съгласно предвиденото в Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда е извършен ремонт и на материалната база, включително прилежащо дворно пространство, беше закупено обзавеждане и оборудване за съществуващия Дневен център за деца с увреждания.

Целта е да се разшири дейността му и да се включат дейности от Център за социална рехабилитация и интеграция с цел подобряване и превръщането им в дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства съгласно aкуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България. Всички ремонтни дейности, както и обзавеждането и оборудването са съобразени с функционалните изисквания за Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

Основната цел на проекта е да се продължи процеса на деинституционализация на деца в Община град Добрич, чрез подобряване на състоянието на социалната инфраструктурата за постигане на основната цел, заложена в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ – гарантиране на всяко дете на семейна среда и достъп до грижи и услуги според потребностите му.

Конкретни цели са:

1. Да се създаде нова социална услуга, за подкрепа на деца, настанени в домове за деца, лишени от родителски грижи, които напускат системата, за да се подпомогне тяхното социално включване;

2. Да се реформира съществуваща социална услуга, за да се предоставят нов вид съпътстващи услуги в общността.