Обявиха обществена поръчка за довършването на блок “Добрич”

Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител за довършването на жилищния блок “Добрич”, който през 2011 година е завършен до етап на груб строеж.

Обявиха обществена поръчка за довършването на блок “Добрич”

Предметът на обществената поръчката включва довършителни строително-монтажни работи на две жилищни секции на 9 етажа, блок „А“ и блок „Б“. В секция „А“ има 21 апартамента, от които 7 тристайни и 14 двустайни.  Секция „Б“ включва 21 апартамента, от които 7 са едностайни, а 14 тристайни. На приземния етаж е развит паркинг за общо 18 автомобила. В двете секции са осигурени по едно складово помещение за всяко жилище и общи помещения за водомерен възел и машинно за двата асансьора. 
Проектирани са 24 магазина, с различна квадратура, разположени на приземния и втория етажи в блокове „А“, „Б“, „В“, „Г“, „Д“ „Е“ и „Ж“.

Припомняме, че края на февруари месец Общинският съвет реши Община Добрич да поеме краткосрочен дълг в размер до 600 000 лева с цел финансиране на строително-монтажните работи по довършване на блок „Добрич”. 

Построяването на блока е трябвало да завърши до три години след отчуждаването на редица частни имоти през 80-те години на миналия век. Днес голяма част от хората вече не са между живите, своите заветни апартаменти очакват техните близки, част от които и досега живеят във временните си общински жилища в покрайнините на града.  

Общинският съвет беше приел при възлагане на строително-монтажните работи на изпълнителя да бъде предложено заплащане в размер до 600 000 лв., осигурени от предложения краткосрочен кредит. За останалата част от задълженията към фирмата-изпълнител да бъде предложена собственост на Общината – индивидуализирани обекти в строящия се блок. 

Главницата и лихвите по поетия дълг ще се погасяват от собствени бюджетни средства със срок на погасяване до дванадесет месеца от датата на сключване на договора за кредит. Решено беше максималният лихвен процент да е основният лихвен процент плюс максимална надбавка до 2,5 процента. По кредита няма да има такси и комисионни.

Срокът за получаване на оферти по обявената обществена поръчка „Строително монтажни работи на обект: Жилищен блок „Добрич“ с обслужваща част“ е до 11 септември. 

Пълно описание на предвидените дейности, количества и изисквания към изпълнението са подробно описани в приложената Техническа спецификация и Количествени сметки, които са неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка.