Сумата от 1 357 660 лева за ремонт на улици в Добрич предизвика дебати

Актуализация на бюджета на Добрич за 2019 беше една от точките в дневния ред на заседанието на местния Общински съвет

Сумата от 1 357 660 лева за ремонт на улици в Добрич предизвика  дебати

Във връзка с това вчера Община Добрич вчера проведе публично обсъждане за промяната на бюджета в размер на 1 230 430 лева в приходната и разходната част. 1 357 660 лева са необходими допълнително за ремонт на уличната мрежа в Добрич. Във връзка с това на  сесията общинските съветници дадоха съгласие разходната част на бюджета на общината за 2019 година да бъде актуализирана. Средствата, обаче, предизвикаха дебати. 

Зам.-кметът Елка Димова съобщи, че на улиците "Столетов" и "Бачо Киро" ще бъде направен анализ, за да се установи дали може да се ремонтират чрез средствата, включени за улици от актуализацията на бюджета. За тях вчера граждани на Добрич бяха попитали  кога ще бъдат рехабилитирани и дали това може да се осъществи чрез средствата, заложени в актуализацията.

Димова коментира още, че не е изготвен конкретен списък кои улици ще бъдат ремонтирани със сумата от 1 357 660 лева.

Зам.-кметът арх. Боян Коларов посочи, че има приоритети към обектите, които рехабилитират по проекти от външно финансиране. Той сподели, че има съпътстващи територии към тях, които Общината трябва да ремонтира, извън договорите за външно финансиране. По думите му се обследват и други улици в Добрич, които да бъдат рехабилитирани с останалите средства от тези 1 357 660 лева.

Общинският съветник Младен Матеев даде идея със средствата да се ремонтират улиците "Свещеник Павел Атанасов", "Хан Тервел", улица номер 12 и "Армейска". Според него те трябва да бъдат рехабилитирани, защото по тях се предвижват много хора, за да отидат на работа до големи предприятия в града. Матеев беше категоричен, че тези улици в промишлената зона трбява да бъдат приоритет. 

Зам.-кметът Елка Димова отговори, че трябва да има конкретен финансов параметър, за да бъде взето подобно решение. "Не се знае дължината на улиците и финансовия ресурс", каза тя като факт, който носи притеснение. 

Общинският съветник Младен Матеев предложи четирите улици да влязат като приоритет при разходването на сумата от 1 357 660 лева, което зам.-кметът Елка Димова прие като крайно решение на дебата.

Сред темите, които съветниците обсъждаха още, бяха актуализация на бюджета на общинските училища и детски градини в размер на 51 168 лева. Промяната на бюджетите на учебните заведения е заради очакваното преизпълнение на плана на собствените им приходи. Освен това местната власт одобри предложението на директора на Регионалния исторически музей за промяна на бюджета на културната институция във връзка със сключени договори за организиране на литературен празник и издаване на сборник с произведения на стойност от 2 500 лева, както и за изпълнение на археологически проучвания и съпътстваща консервация на археологически обект „Скален скит“ на стойност 33 832 лева.

55 000 лева е очакваният размер на приходите от отдадени под наем части от публична общинска собственост за поставяне на рекламно-информационни елементи. Общинският съвет одобри постъпилите средства да бъдат използвани за подпомагане на Футболния клуб „Добруджа 1919“.

В процеса на изпълнение на бюджета за 2019 година е установена необходимост от актуализация на бюджетите на общинските предприятия „Център за защита на природата и животните“, „Паркинги и пазари“ и „Спортни имоти“. В докладната записка кметът на Добрич предложи увеличение на разходната част на бюджета на Зоопарка с  5 500 лева и на “Паркинги и пазари“ с 24 770 лева. Средства ще бъдат осигурени от очакваното преизпълнение на плана на собствените приходи и компенсирани при настъпили промени на разходни параграфи в дейностите.  

Във връзка с наложена финансова корекция по проект „Реконструкция на бул. „25 - ти Септември” – пешеходна зона“ са били възстановени дължими на управляващия орган на Общинското предприятие „Регионално развитие“ лихви върху главницата в размер на 7 856 лева. Плащането е предвидено в приетия бюджет за 2019 година. Общинският съвет на Добрич прие предложението приходната част на бюджета да бъде актуализирана в размер на 7 856 лева.

Необходимите средства ще бъдат осигурени от очакваното преизпълнение на плана на собствените приходи и компенсирани промени на разходни параграфи в дейността.

Постъпилите приходи до 30 юни от „Добрички панаир“ АД са 533 160 лева. Общинските съветници гласуваха актуализацията на приходната част на бюджета в размер на 533 160 лева и на разходната част за осигуряване на необходимите средства за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа.

Актуализацията на бюджета на Община град Добрич,  в размер на 1 230 430 лева в приходната и разходната част, беше приета от Общинския съвет на града.