Два сигнала за мъртва риба във Варненското езеро и река Краневска провериха експерти от РИОСВ

Два сигнала за умряла риба – във Варненското езеро и при устието на река Краневска са постъпили по „Зеления телефон“ на РИОСВ – Варна на 15 юли.

Два сигнала за мъртва риба във Варненското езеро и река Краневска провериха експерти от РИОСВ

Уведомени са били Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Незабавно е бил извършен оглед на Варненското езеро, както и по устието на р. Краневска като и при двете проверки не е установено наличие на умряла риба. 
По указание на Басейнова дирекция са взети две водни проби от повърхностните води на Варненското езеро, които ще бъдат изследвани по физико-химични показатели: активна реакция, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, ортофосфати като фосфор, общ фосфор. Резултатите ще бъдат съобщени след приключване на анализите от пробонабирането. 

При проверките не се установи заустване на отпадъчни води в проверяваните райони, които биха могли да бъдат причина за евентуално замърсяване.

Снимката е илюстративна.