Хората с увреждания подават декларации за преосвидетелстване до 11 юли

Хората с увреждания, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 3 август 2018 г. до 11 юни, имат право да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване до 11.07. 2019 г.

Хората с увреждания подават декларации за преосвидетелстване до 11 юли

На 6 юни беше изменено и допълнено Приложение №2 към чл.63 ал.3 от Наредба за медицинската експертиза във връзка с Методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалена работоспособност (вида и степента на увреждане) в проценти“.
Условието за преразглеждане на експертните решения е:

Когато са налице две или повече заболявания, за всяко от които е посочен отделен процент, и най-малко две от тях са с определен процент – 50 или над 50 на сто, оценката се определя, като се взема най-високият процент на най-тежкото увреждане. Към него се прибавят 20 на сто от сбора на процентите на всички придружаващи заболявания.

Хората с увреждания, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 3 август 2018 г. до влизането в сила на това постановление, имат право да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване до 11.07. 2019 г.

Предвид краткия срок – могат да се явят в стая 114 в РКМЕ в РЗИ-Добрич от 8.30 до 14.30 всеки ден.