Разширяват гробищния парк в Добрич

На редовно заседание Общинският съвет на Добрич гласува гробищният парк в града да бъде разширен чрез одобряване на Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване.

Разширяват гробищния парк в Добрич

Новата територия за развитие на гробищния парк е с обхват 97 поземлени имота  и е с площ 18,5 хектара, граничещи от север с път и лозя, от изток с последната алея на съществуващото гробище, от юг - околовръстен път и от запад – земеделска земя. 
В приетия План за застрояване е определена главна и второстепенна мрежа, в тясна връзка като продължение на съществуващата алейна мрежа на гробищния парк, място на осветителни тела, на чешми, определен е вход – изход, паркинги, площите за озеленяване, места за контейнери за отпадъци и чешми, „парцелите“ с гробни места, размерите на едно гробно място (1,10 на 2,10 м) и отстоянието му от съседните. 

Християнската гробищна част е 152,9 дка, а Мюсюлманската - 32,92 дка.