Обявиха конкурс за директор на "Градски транспорт" в Добрич

Конкурс за длъжността “директор” на "Градски транспорт" ЕООД обяви Община Добрич.

Обявиха конкурс за директор на "Градски транспорт" в Добрич

Кандидатите трябва да представят мотивационно писмо за участие в конкурса, документи за завършена образователно квалификационна степен „магистър”, специализации, квалификации и удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на пътници на територията на Република България – приложение 2 към Наредба №33 за обществен превоз на пътници и товари, при наличие на такива, медицинско свидетелство, включително заверено от Психодиспансер, свидетелство за съдимост, автобиография и препоръки от предишен работодател, ако има такива.
Документите се приемат в Деловодството на Община град Добрич.

Конкурсът ще се проведе в три етапа - допускане по документи, изготвяне на бизнес план и оценка от комисията и събеседване с кандидатите.

В тридневен срок след приключване на събеседването комисията ще състави окончателен протокол за класирането и ще изпрати писмени уведомления за резултатите от конкурса  до  всички кандидати.