Възрастни хора и лица с увреждания ще получат подкрепа в дома по проект на Община Добрич

Община град Добрич и Управляващия орган на ОП РЧР сключиха Административен договор за изпълнение на проект „Подкрепа в дома“.

Възрастни хора и лица с увреждания ще получат подкрепа в дома по проект на Община Добрич

Той е по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждане – Компонент 2“.
Одобреният размер на БФП е 390 045,12 лв.

Дейностите по процедурата са насочени изцяло към:

1.Възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

2. Хора с увреждания и техните семейства;

3.Пълнолетни лица, които нямат близки и за които има социална необходимост от почасови здравни и социални услуги, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението.

Основната цел е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората от целевите групи. Проектът ще се изпълнява за срок от една година, като всеки потребител ще има право на 2 часа здравно-социални услуги на ден. От тях ще могат да се възползват 158 потребители.

От 01.07.2019 г. стартира шестмесечен подготвителен период, включващ информационен цикъл, дейности по Закона за обществени поръчки и строително-ремонтни дейности. Реалното предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги в домашна среда ще започне след приключване на подготвителния период.