Ниска степен на риск от преливане на язовирите в област Добрич

Ниска степен на риск от преливане на язовирите в областта е оценката на комисия, извършила проверка на състоянието им, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Добрич.

Ниска степен на риск от преливане на язовирите в област Добрич

Комисия, назначена със заповед на областния управител, е извършила регулярна проверка на язовирите, реките и деретата на територията на област Добрич. Проверката е показала, че собствениците на всички язовири, с изключение на „Ляхово“ и „Пластхим“, имат сключени договори с оператори на язовирните стени за осъществяване на правилна и безопасна експлоатация на съоръженията, съгласно изискванията на Закона за водите и Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние. В изпълнение на дадени предписания се поддържат свободни обеми в язовирите, където това е технически възможно. С помощта на операторите на язовирни стени, съществуващите аварийни планове на язовирите са актуализирани и допълнени с определените заливаеми територии съгласно чл. 35, ал. 5 от  Закона за защита при бедствия. 

Представени са били и протоколи от проведени обучения и тренировки на аварийните групи на част от язовирите. Общинските язовири, с изключение на отдадените на концесия или под наем, продължават по обясними причини да нямат аварийни складове в близост до стените. 

Поради сравнително малките завирени обеми на язовирите на територията на област Добрич и тяхното разположение, общата оценка е за ниска степен на риск от преливане.

Състоянието на обходените речни корита и дерета в населените места е определено като добро – извършено е почистване на прорасли в деретата дървета и храсти, но има и участъци, които са обрасли с растителност. Извършено е и продълбочаване на най-критичните участъци около мостове и водостоци. Като препоръка комисията е изразила становище, че е необходимо възлагане и изработване на проекти за корекции в населените места, а в критичните участъци и извън урбанизираните територии на база хидроложки и хидравлични изчисления. 

По отношение на коритата на реките и деретата, извън населените места, се препоръчва да се предприемат мерки за разреждане чрез изкореняване на дървета в близост до водопровеждащи пътни съоръжения.  Обходените мостове и водостоци по републиканската и общинската пътна мрежа в почти всички случаи са почистени и с добра или задоволителна проводимост.