Рехабилитират 7 улици в Шабла по проект

Кметът на община Шабла, Мариян Жечев, подписа договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ реконструкция и рехабилитация на улици в града.

Рехабилитират 7 улици в Шабла по проект

Договорът е по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Шабла, община Шабла”, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Проектът има за цел възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на съществуващата пътна настилка на части от уличната мрежа в гр. Шабла. Инвестиционният проект предвижда изпълнението на строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Шабла. За реконструкция и рехабилитация са предвидени 7 улици, а именно: ул. „Беласица”; ул. „Нов живот”; ул. „Марица” – от кръстовището с ул. „Добруджа” до кръстовището с ул. „Кубрат”; ул. „Заводска” – от кръстовището с ул. „Нефтяник” до кръстовището с ул. „Струма”; ул. „Комсомолска”; ул. „Свобода”; ул. „Мусала” – от кръстовището с ул. „Ропотамо” до кръстовището с ул. „Равно поле”.

Първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 168 151,03 лв. без ДДС, представляващи 100% от одобрените и реално извършени разходи за осъществяването на проекта. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.