Община Добричка отличи изявени дейци на образованието и културата на празничен концерт

С празничен концерт Община Добричка отбеляза Деня на българската просвета и култура и славянската писменост

Община Добричка отличи изявени дейци на образованието и културата на празничен концертНа празника присъстваха кметът на Община Добричка инж. Тошко Петков, областният управител Красимир Кирилов, инж. Пламен Станчев - председател на Добрички общински съвет, представители и дейци на образованието и културата, директори на училища и детски градини, учители, председатели и секретари на читалища, общински съветници, общинската администрация на Община Добричка, кметове, кметски наместници и жители на общината.

 „Денят на славянската писменост и българската просвета и култура - най-светлият празник на просвещението и мъдростта. Празник, който е символ на българщината и уникалността ни пред целия свят със своята азбука и култура. Това е най-таченият български празник. Празник на духовното извисяване, на стремежа към усъвършенстване чрез постиженията на науката и културата”, каза в тържественото си слово кметът на Община Добричка инж. Тошко Петков. 

По време на концерта той връчи плакети и грамоти на изявени дейци в сферата на образованието и културата. 


Наградени читалища: 

Народно читалище “Димитър Минчев - 1896 г.” в село Паскалево, за дългогодишна културно-просветна дейност, за поддържане огъня на знанието, за съхраняване и развиване на българските традиции и обичаи, за принос в опазването, съхранението, популяризирането и развитието на добруджанския фолклор, за достойно представяне на Община Добричка в общински, регионални, национални и международни културни прояви.

Танцов състав към Народно читалище “Пробуда - 1896” в село Победа, с хореограф Севдалина Атанасова - за безспорен принос за културното развитие на селото,за съхраняване и популяризиране на добруджанския фолклор и достойно представяне на Община Добричка в общински, регионални, национални и международни културни прояви.

Детска група “Каралезче” към Народно читалище “Просвета - 1940 г.” в село Царевец, с ръководител Виолета Петкова - за особен принос в културния живот на общината, за съхраняване и развиване на българските традиции и обичаи, и достойно представяне на в общински, регионални и национални културни прояви. 


Наградени директори на училища и детски градини:

Шенгюл Раимова, директор на ОУ “Васил Левски” в с. Хитово - за дългогодишна, цялостна, високопрофесионална трудова дейност, признат авторитет сред учителската колегия и родителска общност. 

Пламен Тодоров - директор на ОУ “Христо Ботев” в с. Стожер - за дългогодишна, цялостна, високопрофесионална трудова дейност, признат авторитет сред учителската колегия и родителска общност и за постигнати много добри резултати в разработени и спечелени проекти.

Теодора Петрова - директор на Детската градина в с. Дончево - за дългогодишна педагогическа дейност, признат авторитет сред учителската колегия и родителска общност, отговорност, доказани организационни умения за работа в екип.

Елисавета Маринова - директор на Детската градина в с. Царевец - за дългогодишна, цялостна, високопрофесионална трудова дейност, признат авторитет сред учителската колегия и родителска общност.

Павлинка Ковачева - директор на Детската градина в с. Бранище, за дългогодишна педагогическа дейност, признат авторитет сред учителската колегия и родителската общност, отговорност, и инициативност, доказани организационни умения за работа в екип,активно участие в регионални и общински мероприятия.


Наградени преподаватели в училища и детски градини

Дарина Генова - стари учител в прогимназиален етап в Средно училище “Никола Вапцаров” в с. Карапелит - за всеотдайна и последователна професионална дейност, за прилагане на иновативни методи и похвати в образователния процес, за активно участие в организирането и провеждането на общоучилищни мероприятия.

Фазиле Иззет - старши учител в група за целодневно обучение, начален етап, в Средно училище “Никола Вапцаров” в с. Карапелит - за всеотдайна последователна професионална дейност, за активно участие в организирането и провеждането на общоучилищни мероприятия, за особен принос в популяризирането на училището сред обществеността.

Емине Али - старши учител в начален етап в Средно училище “Никола Вапцаров” в с. Карапелит - за всеотдайна последователна професионална дейност,  за активно участие в организирането и провеждането на общоучилищни мероприятия,  за особен принос в популяризирането на училището сред обществеността.

Тодорка Атанасова - главен учител в Обединено училище “Добри Войников” в с. Победа и председател на училищното настоятелство. Работи активно за утвърждаване авторитета на училището в областта на фолклора, за обхващането и задържането на учениците в училище и добрите взаимоотношения с родители и местна общественост.

Велина Маринова - учител в Обединено училище “Пейо К. Яворов” в с. Стефаново - за всеотдайна, дългогодишна учителска дейност и цялостен принос за издигане авторитета на училището.

Олга Асенова - учител в Основно училище “Отец Паисий” в с. Овчарово - за дългогодишен труд и висок професионализъм в преподаването и възпитанието на учениците, за всеотдаен принос в организиране и провеждане на извънкласни изяви. 

Димитър Иванов - старши учител в начален етап в Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” в с. Ведрина - за дългогодишен труд и воск професионализъм в преподаването и възпитанието на учениците, за особени заслуги в системата на училищното образование.


Ралица Маринова - учител в начален етап в Основно училище “Христо Ботев” в с. Стожер - за всеотдайна работа за авторитета на учебното заведение, иновативни методи на преподаване и обучение, отговорност, инициативност и умения за работа в екип, участия в национални олимпиади, проекти, областни и общински мероприятия.

Илияна Христова - учител начален етап в Основно училище “Христо Ботев” в с. Стожер - за всеотдайна работа за авторитета на учебното заведение, иновативни методи на преподаване и обучение, отговорност, инициативност и умения за работа в екип, участия в национални олимпиади, проекти, областни и общински мероприятия.


Гинка Атанасова - стари учител в Основно училище “Неофит Рилски” в село Ловчанци - за всеотдайна работа за развитие потенциала на всеки ученик и адаптирането му към условията на живот, отговорна и постоянна в стремежа си да изгради привлекателна, разнообразна и мобилна образователна среда в училището, осигуряваща качествено възпитание и обучение.

Ирина Купенова - стари учител в Основно училище “Отец Паисий” в с. Батово - за постигнати резултати в учебно-възпитателната работа, за цялостен и всеотдаен принос в дейността на училището, за дългогодишен труд и висок професионализъм.

Еленка Петрова - стари учител в Основно училище “Отец Паисий” в с. Батово - за постигнати резултати в учебно-възпитателната работа, за цялостен и всеотдаен принос в дейността на училището, за дългогодишен труд и висок професионализъм.

Галина Василева - старши учител в прогимназиален етап в Основно училище  “Стефан Караджа” в с. Житница - за цялостен всеотдаен принос в дейността на училището, за дългогодишен труд и висок професионализъм в преподаването и възпитанието на учениците, за активна работа по проекти и училищни изяви. 

Маргарита Ангелова - старши учител в прогимназиален етап в Основно училище  “Стефан Караджа” в с. Житница - за цялостен всеотдаен принос в дейността на училището, за дългогодишен труд и висок професионализъм в преподаването и възпитанието на учениците, за всеотдайна работа за авторитета на учебното заведение. 

Яница Ангелова - учител в начален етап на обучение в Основно училище “Св. св. Кирил и Методий” в с. Дончево - за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес и в подготовката и представяне на учениците на празници и извънкласни изяви. Всеотдайна, отговорна и амбициозна, работи за издигане авторитета на училището сред родителите и общността. 

Митко Димитров - дългогодишен учител в Основно училище “Климент Охридски” в с. Смолница - за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателни процес и в подготовката и представяне на учениците на празници и извънкласни изяви.


Наградени изявени ученици:


Златимира Стоянова от с. Дончево, ученичка в XI в СОУ “Св.св. Климент Охридски” в Добрич - за отлично представяне с грамота за първо място в конкурса “България в Европа - минало, настояще и бъдеще” под патронажа на Мария Габриел за рисунка графичен дизайн на компютър, за активно участие като самодеец в танцовия състав на Народно читалище “Напредък-1942” в с. Дончево.

Айча Аднян, Галина Монева, Йозджан Стоянов - ученици в Средно училище “Никола Вапцаров” в с. Карапелит - за отлично представяне в областния научен конкурс “Науката на живо” с подготвен проект “Възобновяеми енергийни източници”.

Айсел Салим - ученичка от ІV клас в Обединено училище “Никола Вапцаров” в с. Карапелит - класирана на първо място в категория Поезия на областния фестивал на руската поезия, песен и танц “Пусть всегда будет солнце”.

Шени Симеонова - ученичка от ІV клас в Обединено училище “Добри Войников” в с. Победа - за трето място в категория Поезия на областния кръг на Националния фестивал на руската поезия, песен и танц “Пусть всегда будет солнце” и за идеен проект “Къщичка на доброто” по проект “Приказно пътешествие” към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. 

Митко Георгиев - ученик от VІІ клас в Основно училище “Отец Паисий” в с. Овчарово - за активно участие в училищни, общински и областни тържества, състезания и конкурси.

Николай Миланов и Толга Ердоган - ученици от VІІ клас в Основно училище “Св.св. Кирил и Методий” в с. Ведрина - за индивидуален принос и активно участие в проекти и извънкласни дейности, представящи училището в региона.

Мерал Саметов - ученик от VІ клас в Основно училище “Христо Ботев” в с. Стожер - капитан на отбора по волейбол, класирал се на първо място в Общинския спортен празник “Да спортуваме заедно” - 2019.


Златина Петрова - ученичка от ІІІ клас в Основно училище “Христо Ботев” в с. Стожер - финалист в национален кръг от комплексното състезание по Български език и литература, Математика, Човекът и природата и Човекът и обществото.

Мартин Николов - ученик от VІІ клас в Основно училище “Христо Ботев” в с. Стожер капитан на отбора, класирал се на трето място на Областното състезание “Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”

Лидия Рашева - ученичка от V клас в Основно училище “Христо Ботев” в с. Стожер - за пето място в категория Поезия на Областния кръг на Националния фестивал на руската поезия, песен и танц “Пусть всегда будет солнце”.

Добромир Иванов - ученик от V клас в Основно училище “Христо Ботев” в с. Стожер - за второ място в категория Поезия на Областния кръг на Националния фестивал на руската поезия, песен и танц “Пусть всегда будет солнце”.

Джан Кязим - ученик от ІV клас в Основно училище “Васил Левски” в с. Божурово - за отличен успех и участие в училищни и извънучилищни мероприятия. Отговорен и всеотдаен с изявена дарба в областта на изобразителното изкуство.

Кадер Ахмед - ученичка от VІІ клас в Основно училище “Стефан Караджа” в с. Житница - за отличен успех и активно участие в организирането и провеждането на училищни празници.

Стефан Али - ученик от VІІ клас в Основно училище “Стефан Караджа” в с. Житница - за активно участие и добро представяне на училището в Общинския спортен празник “Да спортуваме заедно” - 2019.

Ипек Люман ученичка от VІІ клас в Основно училище “Климент Охридски” в  с. Смолница - за участие и достойно представяне в конните състезания , трето място в Турнира по конен спорт в с. Малка Смолница, участие във втори областен научен конкурс “Науката на живо” и други извънкласни изяви.

Зехра Неязи - ученичка от VІІ клас в Основно училище “Климент Охридски” в  с. Смолница - за участие в трети областен рецитал “За да я има България” в Добрич и поощрителна награда във втори областен конкурс “Науката на живо”.

Габриела Светлева, Марияна Стоянова - ученичка от VІІ клас в Основно училище “Климент Охридски” в  с. Смолница - за отличен успех и активно участие в извънкласни изяви и мероприятия.

Анелия Данаилова, СианаПанчева, Магдалена Лъчезарова, Севдие Севдалинова, Румяна Галева, Тодора Станкова, Тейджан Демирова, Бирджан Демирова - ученици в ОУ “Св.св. Кирил и Методий” в село Дончево - за проявено старание и активно участие в училищни и извънучилищни мероприятия като членове на групата за занимания по интереси “Фолклорна плетеница”.Концертът завърши със спектакъла „Да пребъде словото българско“. В него участие взеха Фолклорният ансамбъл при Академичния танцов театър на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” във Варна, балет „Арт денс“ с хореограф Нина Козина, учениците в Националното училище по изкуствата ”Добри Христов” във Варна Петя Панева и Донко Марков и артистът Свилен Стоянов.