Жителите на квартал „Пастир“ в Генерал Тошево с петиция във връзка с 14-дневното им безводие

Петицията е във връзка с отравянето на питейната вода в квартал „Пастир“ на Генерал Тошево и забраната от 25 април за нейното ползване за питейно-битови нужди

Жителите на квартал „Пастир“ в Генерал Тошево с петиция във връзка с 14-дневното им безводие

Жителите на кв. „Пастир“ са изпратили отворено писмо до министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването, до Държавния здравен контрол, Държавния санитарен контрол и Комисията за енергийно и водно регулиране.В него те заявяват, че искат да сезират всички държавни и общински институции, които имат пряка и косвена отговорност по настоящия проблем. 

“Към днешна дата действията и съвместната работа на ВИК - Добрич и РЗИ - Добрич са абсолютно  неадекватни и безрезултатни, и поради тази причина държим на съдействие и активност от всички изпълнителни, контролни и регулаторни органи”, посочват жителите на генералтошевския кварта.

Те са категорични, че желаят да бъдат информирани за извършвания мониторинг на показателите на водата и резултатите от пробите, които да бъдат обявявани в страниците на ВИК - Добрич, РЗИ Добри и Община Генерал Тошево в интернет, както и на информационното табло на кметството в кв.“ Пастир“.

От Регионалната здравна инспекция вчера съобщиха, че ще пуснат водата, едва след като бъде доказано от водното дружество в Добрич, че тя е безопасна. 

ВиК - Добрич трябва да представи доказателства за безопасността на водата в кв. “Пастир” и за съответствието й с показателите съгласно Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

От РЗИ – Добрич съобщават, че в предоставената им информация липсват данни за активните вещества на пестицидите, с които е била замърсена питейната вода, а именно: трибенурон- метил, протиоконазол, тебуконазол и спироксамин, липсват данни и за нивата на желязо, цинк, магнезий, бор, мед, манган, сулфати, амониев йон-съставки на ПРЗ- течна тор, липсва информация за съдържащото се в единия ПРЗ вещество N,N- диметил декан амид. 

От там допълват още, че няма представени доказателства за задържането на горецитираните вещества и елементи постоянно на нива, по-ниски от максималните стойности по Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно- битови цели.

От инспекцията декларират, че съгласно действащото българско законодателство задължението да осигури тези данни е на водоснабдителното дружество в Добрич.

14 дни на около 300 домакинства е забранено да ползват вода за битови нужди и за пиене, след като във водопреносната мрежа бяха излети пестициди и хербициди. В петицията за финал жителите посочват, че  качеството им на живот е значително влошено, а от утре има опасност да е застрашен и животът на хората.