Сдружение "МИГ Добричка" обявява втори прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.2

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 22.08.2018 г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-27/ 05.04.2018 г. и Допълнително споразумение №РД50-27/16.07.2018 г.

Сдружение "МИГ Добричка" обявява втори прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.2

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДМЯРКА 19.2-7.2. СВОМР
Наименование на процедурата: Процедура № BG06RDNP001-19.098 МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Втори прием на проектни предложения по настоящата процедура се обявява поради наличие на неусвоен  финансов  ресурс след приключване на първия прием по  подмярката.

Бюджет на приема: 416 967,05 лв.

Вторият период на прием е с начална дата: 01.04.2019 г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 06.05.2019 г.

Повече информация и документите за кандидатстване са достъпни на сайта на сдружението: www.mig-dobrichka.org - в раздели „Обяви за прием“ – подмярка 19.2-7.2 и „Кандидатстване“, както и в системата за електронно кандидатстване ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg.