Изграждат нова спортна площадка в Тервел

Тя ще бъде изградена чрез одобрен проект на Община Тервел по програма за развитие на селските райони

Изграждат нова спортна площадка в Тервел

Новото съоръжение ще се намира в двора на Детска градина „Детелина“ и Детската ясла в град Тервел. Предвижда се изграждане на спортна площадка за игра върху свободен от застрояване терен в дворното място на детската градина. Теренът, върху който ще бъде направена, е покрит със стара и разрушена асфалтова настилка. Новата площадка ще има игрално поле с площ от 300 кв.м. и подходи с обща площ от 85 кв.м. Старата асфалтова настилка ще бъде фрезована и премахната от терена. Предвидено е да се направи нова, която да се отводнява чрез линеен отводнител. Игралното поле ще покрият с ударопоглъщаща настилка и цветна ограда. Децата ще се радват на поставени две комбинирани и две тематични съоръжения за игра, както и въртележка и люлки.

Част от съоръженията е предвидено да са приспособени за ползване от деца с увреждания. Площадката е с подходи, осигуряващи достъпна среда.

Проектът е по процедура „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Общата стойност на проекта е 116 496 лв. с ДДС. Одобрен за финансиране е 100% от заявения от Община Тервел разход.        

Община Тервел чака резултат от оценката на още четири проекта по Програма за развитие на селските райони. Те са внесени четири месеца преди този одобрен проект за площадка за игра. Оценяваните проекти са за спортна площадка в защитеното училище в с. Нова Камена, за изграждане на Център за социални услуги в с. Безмер, зона за отдих във вътрешната част на площад „Старият дъб“ Тервел и за рехабилитация на участъци от улиците „Дунав“, ‚Пирин“ и „Тимок“ в гр.Тервел. Общата стойност на оценяваните проекти е 990 000 лв. с ДДС.