Обучение за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ще се проведе в община Добричка

Интензивно еднодневно обучение за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ще се проведе в община Добричка.

Обучение за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ще се проведе в община Добричка

Обучението ще се състои на 15 март от 14 часа в залата на община Добричка.  
В него ще се включат обществени възпитатели, директори на училища, председатели на училищните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от общината. Организатор е Местната комисия за противообществени прояви на малолетните и непълнолетните към Община Добричка.

Целта на събитието е прилагане на комплексна методика и техники за превенция на насилието и агресията в училищата с акцент върху опасностите, свързани с интернет и терористични действия.

Ще бъдат обсъдени теми, свързани с безопасността на децата, опасностите при ползване на информационни и комуникационни технологии, развитието на дигитално-медийна грамотност в областта на сигурността, насилието и онлайн тормоза. В обущението ще бъдат разгледани практически средства за превенция и насоки за намеса и предотвратяване на тормоз, насилие, включително в интернет, и опасност от въвличане в терористични активности.

В селата Ловчанци, Смолница, Божурово, Дончево и Ведрина ще се проведат пет пилотни занимания в училищата, където съвместно с ученици и родители на място ще се приложат  представените методики. Ще се  работи  с по 2 класа от училище с интерактивни занятия, в които ще се въвлекат учениците в запознаване с методики и  умения за справяне с насилието и за контрол на агресията. По време на заниманията с децата ще присъстват ротационно и обществените възпитатели за утвърждаване на наученото по време на предишните занятия с тях.