Върховният административен съд забрани споделеното пътуване чрез "Uber" на територията на страната

Тричленен състав на Върховния административен съд потвърди решение на Комисията за защита на конкуренцията, във връзка със споделените пътувания на територията на България, които се осъществяват от компаниите „Юбер Б.В“ и „Разиер Опърейшънс Б.В.“.

Върховният административен съд забрани споделеното пътуване чрез "Uber" на територията на страната

Това стана след като бяха отхвърлените жалбите на двете компании. Върховните магистрати потвърждават и наложените им санкции. Решението по адм. дело № 11136 от 2015 г. може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС. 
Тричленният състав смята, че е неоснователно твърдението на жалбоподателите за нищожност на атакувания акт поради липса на компетентност на националния орган по конкуренция. ЗЗК е приложим към всички предприятия, извършващи дейност в България, ако изрично или мълчаливо предотвратяват, ограничават, нарушават или могат да предотвратят, ограничат или нарушат конкуренцията в страната.

„Обоснован е изводът на Комисията, че с описаното поведение на „Юбер Б.В.“ дружеството получава нелоялно конкурентно предимство и извлича икономически ползи в ущърб на субектите, които предоставят лицензиран таксиметров превоз. Правилно е прието, че степента на обществена опасност от това поведение на дружеството се увеличава в резултат на факта, че превозът срещу възнаграждение (лицензирания таксиметров превоз) е дейност от важен обществен интерес, което именно обуславя наличието на стриктна държавна регулация и специфични законови изисквания при осъществяването й“, се казва в решението на тричленния състав.

 „Предвид това КЗК обосновано е счела, че начинът на предлагане на услугата Uber X оказва съществен негативен ефект върху конкуренцията, тъй като се касае за комплексно поведение на Юбер Б.В., изразено чрез различни по характер фактически и правни действия, чрез което, като краен резултат, услугата Uber X се предлага по нелоялен начин“, пише още в решението на ВАС.