Още две дела са образувани по жалби на областния управител - срещу решения на ОбС в Шабла и Балчик

По жалби на областния управител днес са образувани още две дела, касаещи общини в областта, съобщават от Административния съд.

Още две дела са образувани по жалби на областния управител - срещу решения на ОбС в Шабла и Балчик

Делата са срещу решения на общинските съвети в Шабла и Балчик, с тях са приети наредби за изменение и допълнение на наредбите за определяне размера на местните данъци на територията на съответните общини.  
Областният управител счита, че решенията са незаконосъобразни поради неспазване на административнопроизводствените правила за издаване на нормативен акт. В тази връзка той сочи, че съответният подзаконов нормативен акт е приет без да са налице данни за предварителна оценка на въздействието му, съгласно изискването на чл. 20 от Закона за нормативните актове.

Според жалбоподателя липсата на тази оценка влече след себе си и други нарушения, които подробно излага в жалбите.