Областният управител обжалва пред Административен съд промените в наредбата за местните данъци и такси

Няма пречка Община град Добрич да събира данъците си, посочват от Областна администрация

Областният управител обжалва пред Административен съд промените в наредбата за местните данъци и такси

Областният управител Красимир Кирилов обжалва пред Административния съд в Добрич Решение №45-9 на Общинския съвет на Добрич. С него бе приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Добрич. Това съобщиха за Добрич онлайн от Областна администрация в отговор на отправено запитване. Припомняме, че въпросното решение на ОбС бе оспорено от Красимир Кирилов.Съгласно изискванията на нормативната база, на 28 февруари жалбата на областния управител до Административния съд е изпратена на органа, издал оспорения акт - Общинския съвет на Добрич. В 3-дневен срок от получаването й той следва да окомплектова преписката и да я изпрати в съда.

На въпрос на Добрич онлайн какво се случва след като областният управител обжалва в съда решението на ОбС, от Областна администрация отговориха, че съгласно специалната разпоредба на чл. 45, ал. 4 – в изречение последно, от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, оспорването спира действието на подзаконовите нормативни актове, освен ако съдът постанови друго.

От Областна администрация обясниха също: 

„С оспорването на Решение № 45-9, приетите от Общински съвет гр. Добрич изменения на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Добрич не произвеждат своето правно действие. 

Коректно е да се отбележи, че въпреки оспорването на решението в съда, няма пречка за Община Добрич за събира данъците си, поради следното:

С решение 45-9, се правят изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Добрич, касаещи данък върху недвижими имоти, данък върху наследствата, данък за придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин и данък върху превозните средства.

§ 1 до §10 включително от решението включват разпоредби, които касаят данък върху недвижими имоти, данък върху наследствата, данък за придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин, които разпоредби повтарят законовите норми на Закона за местните данъци и такси. 

Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове, всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Следователно предмет на уреждане в общинските наредби могат да са само „неуредени“ от нормативен акт с по-висока степен обществени отношения, които са съобразени с нормативните актове от по-висока степен и въпросите да са от местно значение. Всички разпоредби от § 1 до §10 включително повтарят законовите норми и в този смисъл не съдържат „неуредени“ от нормативен акт с по-висока степен обществени отношения. Законът за местните данъци и такси, като нормативен акт от по-висока степен, действа и се прилага на територията на Република България, независимо от това дали съответните общински съвети са повторили разпоредбите му в общинските си наредби. Така например § 1 съответства по съдържание на чл. 10, ал. 1 от ЗМДТ, § 2 – чл. 12, ал. 1 от ЗМДТ, § 3 – чл. 12, ал. 2 от ЗМДТ и прочие.

От § 11 до §17  включително от решение № 45-9 включват разпоредби, които касаят конкретно определяне на данъка върху превозните средства. 

Предвид на това, че с обжалването се спира действието на тези разпоредби, законодателят е предвидил разрешение на въпроса. С § 40 от ЗМДТ е прието, че когато не са определени нови размери на данъка за превозните средства за 2019 година в  срок до 31.01.2019 година данъкът се определя съгласно минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти, определени в чл. 55, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.

От посочените факти, основани на нормативната уредба, действаща в страната, е видно, че няма пречка Община град Добрич да събира данъците си“.