158 нуждаещи се от Добрич ще получават почасови услуги по проект „Подкрепа в дома”

Община Добрич да кандидатства с проект „Подкрепа в дома” реши Общинският съвет.

158 нуждаещи се от Добрич ще получават почасови услуги по проект „Подкрепа в дома”

С проектното предложение ще се кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.

Дейностите ще бъдат насочени изцяло към възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване, към хора с увреждания и техните семейства, както и към пълнолетни лица, които нямат близки и за които има социална необходимост от почасови услуги. Основната цел е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората от целевите групи чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.

Ще бъдат обхванати 158 нуждаещи се жители на Добрич. Продължителността на изпълнение на дейностите е максимум 18 месеца.  Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги ще бъде в рамките на 12 месеца, като всяко лице от целевата група може да получава услуги до 2 часа на ден. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за Община град Добрич е до 401 695, 52 лв. Не се изисква съфинансиране от бенефициента.

За база на екипа по управление на социалната услуга ще се използва помещение по ул. „Независимост” № 7,  етаж 7, ст. 702 с площ от 34, 56 кв. м и намиращи се на същия етаж санитарни възли с обща площ от 27. 39 кв. м.