Общината ще тегли кредит до 600 000 лева за строежа на блок „Добрич”

Община Добрич да поеме краткосрочен дълг в размер до 600 000 лева с цел финансиране на строително-монтажните работи по довършване на блок „Добрич” реши Общинският съвет.

Общината ще тегли кредит до 600 000 лева за строежа на блок „Добрич”

Решението бе гласувано без никакви дебати от 37 от общо присъстващите 38 общински съветници, един се въздържа.
ОбС прие при възлагане на строително-монтажните работи на изпълнителя да бъде предложено заплащане в размер до 600 000 лв., осигурени от предложения краткосрочен кредит. За останалата част от задълженията към фирмата-изпълнител да бъде предложена собственост на Общината – индивидуализирани обекти в строящия се блок. Общинското имущество, което следва да се предложи на изпълнителя и неговата актуална пазарна стойност, ще бъдат обект на отделно решение на Общинския съвет. 

Главницата и лихвите по поетия дълг ще се погасяват от собствени бюджетни средства със срок на погасяване до дванадесет месеца от датата на сключване на договора за кредит. Решено бе максималният лихвен процент да е основният лихвен процент плюс максимална надбавка до 2,5 процента. По кредита няма да има такси и комисионни.