Морската вода в Добричко - безопасна за здравето на плуващите

Регионална здравна инспекция - Добрич извършва проверки на морската вода и плувните басейни в областта. И докато добруджанското черноморие е напълно безопасно за здравето на къпещите се, то в някои от басейните в Добричко са установени отклонения от здравните норми.

Морската вода в Добричко - безопасна за здравето на плуващите

Както всяка година, в рамките на курортния сезон РЗИ - Добрич извършва мониторинг на морската вода, ползвана за къпане. Изследване се провежда в общо 21 пункта в зоните за къпане по физико-химични и микробиологични показатели: минерални масла,  разтворен кислород, феноли, повърхностно-активни вещества, колиформи (общо), фекални колиформи, чревни ентерококи и  ешерихия коли. 

Извършеният мониторинг към края на месец юли не установява трайно или криещо здравен риск замърсяване на морските води, използвани за къпане през сезон лято - 2011 г., тъй като в нито един пункт не се наблюдават отклонения по показателите, чието нормиране има задължителен характер.

 

От  изследваните общо 101 проби, само 15 проби, взети от 12 пункта, показват несъответствие по показател разтворен кислород за юни и юли: „Дуранкулак-Север1”, КК „Русалка - голям плаж”, „Болата”, „Божурец-Топола”, „Иканталъка 2”, „СБА”, „Тузлата”, „Робинзон 2”,  „Овчаровски плаж”, „Фиш – фиш”, „Кранево-централен””, „Кранево – юг”, което не буди безпокойство в здравно отношение.

 

Отклонения по микробиологични показатели не са констатирани.

 

Подлежащи на държавен здравен контрол на територията на Област Добрич са 136 плувни басейна. При извършените в началото на сезона проверки е установено, че 22 от тях не работят. Проверките на плувните басейни са придружени с лабораторен контрол за установяване качеството на водата в тях. Взети са общо 114 броя проби за анализ по физико-химични и микробиологични показатели. Отклонения от здравните норми са установени по: физико-химичните показатели – при 7 от изследваните плувни басейни; микробиологичните показатели – при 7 от изследваните плувни басейни; едновременно по физико-химични и микробиологични показатели - при 1 от изследваните плувни басейни; по отношение на материално-техническата база - при 1 от проверените плувни басейни.

 

Във връзка с установените несъответствия здравните инспектори от отдел „КНОС” на дирекция „Здравен контрол” са предприели необходимите принудително-административни мерки. Издадени са 16 предписания за провеждане на хигиенни мерки и 5 предписания за спиране експлоатацията на плувните басейни до отстраняване на несъответствията с  Инструкция №34 на МЗ, потвърдени със заповеди на Директора на РЗИ-Добрич. Съставени са 10 акта за установени административни нарушения на отговорните за експлоатацията на басейните лица. От тях 9 - за налагане глоби на физически лица и 1 - за налагане на имуществена санкция. Издадени са общо 6 заповеди за временно спиране експлоатацията на плувни басейни. След отстраняване на несъответствията с  Инструкция №34 и изследване на контролни проби води от плувните басейни са до този момент са издадени 5 заповеди за възстановяване експлоатацията на плувни басейни.