Създадено е държавно дружество Летище Балчик

Министерският съвет прие решение за образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно участие в капитала „Летище Балчик" ЕООД. Решението е в изпълнение на РМС 538 от 19 юли 2011 г.

Създадено е държавно дружество Летище Балчик
Капиталът на дружеството ще бъде 390 000 лв., разпределен в 390 000 дяла по един лев всеки - собственост на българската държава.

Предвижда се министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на дружеството, да определя управителя и да сключи договор за възлагане на управлението, както и да приеме учредителния му акт.