Областният управител и ресорният заместник се срещнаха с директори на професионални гимназии

Областният управител на Добрич Желязко Желязков и зам. областният управител Тодор Георгиев проведоха днес работна среща с директорите на професионалните гимназии по аграрно стопанство; ветеринарна медицина; строителство и архитектура; механотехника и електротехника; транспорт, обслужване и лека промишленост.

Областният управител и ресорният заместник се срещнаха с директори на  професионални гимназии

В работен порядък, участниците дискутираха по темата „Състояние и перспективи за образование, обучение, придобиване на професионални компетенции и житейска реализация на възпитаниците”. 

Разискванията обхванаха въпроси като намаляващ брой на учениците, утвърден и осъществен план-прием, кадрова обезпеченост, квалификационно равнище на преподавателския екип; финансово състояние, осигуряване на допълнителни източници за финансиране, включително спонсорства, съвместни дейности с бизнеса, работа по проекти, последваща реализация на завършилите млади хора.

 

РИО на МОМН представи свои виждания по темата в контекста на политиките на Министерство на образованието, младежта и науката и демографските тенденции в града и областта.

 

На база направените предложения, Областният управител Желязко Желязков обобщи споделените мнения и препоръки, като заяви, че се е поставило началото на един диалог, в резултат на който предстои изработването на Стратегия за професионално обучение в Област Добрич. Работна група от началото на месец септември ще започне активна работа по темата с оглед до края на 2011 г. проектът  да бъде подготвен и внесен в МОМН.

 

Областният управител обърна внимание на необходимостта, съвместно със синдикатите и бизнеса да бъде направена „снимка” на реалната ситуация – за кои отрасли в областта - какви кадри са необходими, да се очертае визията и да се предложат перспективни решения в посока на качеството на образованието, и обучението, което трябва да бъде  адекватно на изискванията на съвременния бизнес.