Сдружение от Добрич ще помага на жертви на дискриминация по проект

Сдружение „Кубера” стартира изпълнението на проект „Онлайн център за независима помощ на жертви на дискринация” с териториален обхват област Добрич, като услугите на онлайн центъра ще бъдат достъпни на територията на цялата страна. Продължителността на проекта е шест месеца (от 01.07.2011 г. – 30.12.2011 г.).

Сдружение от Добрич ще помага на жертви на дискриминация по проект
Сдружение „Кубера” е новоучредена неправителствена организация с общественополезна дейност, регистрирана през месец юни 2010 г. със седалище в гр. Добрич.

Проектът „Онлайн център за независима помощ на жертви на дискринация” се реализира благодарение на помощта на фондация „Работилница за граждански инициативи” по фонд „Толерантност” с финасовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Центарална и Източна Европа.

Извън дейностите, за които са необходими финансови ресурси, функционирането на онлайн центъра ще се осъществява предимно на база доброволчески труд.  Mедийният партньор „Идеа вижън” ООД ще осъществява дейностите по информация и публичност на проекта.

Проектът има за обща цел повишаване толератността към различията в обществото и сформиране на обществена чувствителност към враждебното слово и престъпленията от омраза.

Пряка целева група по проекта са хора, считащи се жертви на дискриминация; служители в местните и регионални структури; неправителствени организации, работещи в защита на уязвими групи от населението; цели общности на малцинства.

Онлайн центъра ще предоставя безплатни услуги в подкрепа на лица, считащи се за дискриминирани, предимно насочени към съдебни процедури. Чрез техническо изграждане на интернет страницата на центъра ще бъде предоставяна  онлайн достъп до предлаганите услуги и информация по темата защита от дискриминация, слово на омразата и престъпления от омраза на достъпен за широката общественост език.