Учредително заседание на Регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата

В Областна администрация Добрич днес се проведе учредително заседание на Регионалния консултативен съвет /РКС/ по опазване на горите, дивеча и рибата при Регионалната дирекция по горите гр. Варна. Преди заседанието представителите на РДГ - Варна запознаха заместник областния управител Тодор Георгиев с функциите и задачите на консултативния съвет.

Учредително заседание на Регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата

Новосъздаденият орган ще обсъжда и дава становища по стратегията и проблемите, касаещи опазването на горските територии, дивеча и рибата; ще осигурява взаимодействие и координация между органите и организациите, имащи отношения към проблематиката. В състава на Консултативния съвет участват по Правилник представител на Областна администрация,  представители на ОД на МВР, Пожарна безопасност, РИОСВ- Варна, НАП, екологични неправителствени организации.
Членовете на съвета са били запознати с Доклад за състоянието по опазването на горите при РДГ – Варна през първото полугодие на 2011 г., както и с анализ на разкритите нарушения на територията на дирекцията. Обсъден е Правилник за дейността на Регионалния съвет и график за съвместни проверки с представители на различни институции.
    

Участниците в заседанието са избрали за Председател на Регионалния консултативен съвет /РКС/ по опазване на горите, дивеча и рибата  инж. Никола Симеонов – директор на РДГ- Варна, а за замeстник-председател Левент Назим, старши експерт от отдел „Регионално развитие и административен контрол” в Областна администрация Добрич.