Юбилейна конференция на Международната асоциация по кроскултурна компетентност и мениджмънт (IACCM)

От 29 юни до 1 юли Русенският университет е домакин на Юбилейната 10-та конференция на Международната асоциация по кроскултурна компетентност и мениджмънт (IACCM).

Юбилейна конференция на Международната асоциация по кроскултурна компетентност и мениджмънт (IACCM)

Организатори на форума „Култура и мениджмънт – мениджмънт и култура” са катедра «Европеистика», Българо-румънският интеруниверситетски Европа център – БРИЕ, и Международното дружество «Елиас Канети». Събитието е подкрепено от фондация «Конрад Аденауер» и Винпром-Русе.

 

Свои изследвания по темата ще докладват изявени учени от Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Нова Зеландия, Полша, Румъния, Украйна и Холандия. Сред тях са президентът на асоциацията проф. Волфганг Майерхофер от Австрия и д-р Якоб Айзенберг от Ирландия, представител на Глобалния алианс за обучение по мениджмънт.

IACCM е академично сдружение на експерти в областта на интеркултурната комуникация и кроскултурния мениджмънт. Започва съществуването си по проект на Университета по икономика и бизнес администрация във Виена, Австрия, а днес действа като мрежа на изследователи и практици от всички страни в Западна и Централна Европа, САЩ, Канада и Нова Зеландия. Основна цел на изследванията, провеждани от членовете на асоциацията, е да се даде научно обяснение на кроскултурните фактори, които оказват влияние върху бизнеса и мениджмънта в глобализиращия се свят, както и да се предложат практически подходи за придобиване на кроскултурна компетентност. Асоциацията организира научни форуми и издава реферираното списание European Journal of Cross-Cultural Competence and Management (EJCCM). Асоциацията поддържа тесни контакти с Глобалния алианс за обучение по мениджмънт (CEMS) и по специално с неговата Група по кроскултурен мениджмънт (Cross-Cultural Management Faculty Group), която се ръководи от д-р Якоб Айзенберг.

Четирима преподаватели от катедра „Европеистика” членуват в IACCM от основаването й през 1995 г. Ръководителката на катедрата доц. д-р Юлиана Попова е привлечена в Съвета на IACCM и в редакционната колегия на EJCCM.