Тренинг за класни ръководители организира ЖГЕРБ – Добрич

Жени ГЕРБ гр.Добрич организира втория за град Добрич тренинг за класни ръководители на тема: “Разрешаване на конфликти и справяне с агресията в училище”.

Тренингът ще се проведе на 24.11.2010г. от 09,00 часа в ОМЦ гр.Добрич.

Ще участват 21 учители от 11 училища.

Занятията ще имат практическа насоченост с елементи на супервизия. След първия пилотен тренинг по темата, се оказа, че има интерес за продължаване на инициативата и за превръщането й в регулярни срещи за супервизия и взаимопомощ по много актуалните напоследък проблеми с насилието и агресивните прояви в училище.
По време на тренинга ще бъдат поставени конкретни казуси за обсъждане и разрешаване, ще се тренират уменията за справяне с конфликти и агресивно поведение.

Основните цели са:
Откриване на симптомите и причините за всяка проява на агресивно
поведение.
Контрол и съвместни действия на педагозите и родителите за преодоляване на агресивното мислене, настроение и поведение сред учениците.
Възпитание и мотивиране на учениците да споделят проблемите и чувствата си, да владеят гнева си, да мислят преди да действат и да търсят алтернативни решения на своите проблеми – без конфликти и агресия.
Споделяне на собствен опит във връзка със справянето с насилие, обмен на идеи и добри обществени практики по превенция и преодоляване на агресивното поведение сред учениците.