Три дела на държавата срещу купувачи на имоти на Дамбата ще разгледа Окръжен съд

Открито съдебно заседание по три дела, образувани по искови молби на държавата, представлявана от министъра на Регионалното развитие и благоустройството чрез пълномощника си Областния управител на Добрич Желязко Желязков против „Балчик Плаза” ООД и „ЕЙ ПИ ИНВЕСТ 09” ООД са насрочени за 21.04.2011 г. в Окръжен съд – Добрич.

Три дела на държавата срещу купувачи на имоти на Дамбата ще разгледа Окръжен съд
Държавата моли да бъде прогласена нищожността на три договора за продажба на право на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост - земя, и той да се върне в патримониума й.

Държавата моли за прогласяване на нищожност на продажба на собственост върху недвижим имот с площ 10636 кв. м, сключен между държавата, представлявана от Ердинч Ил. Хаджиев като Областен управител на област Добрич, като продавач и „Балчик Плаза” ООД, сключен на 03.07.2009 г. Искът е оценен на 251 275,50 лв.. Областният управител посочва в исковата молба, че договорът за продажба е сключен в противоречие със Закона за задълженията, тъй като „правният ред не търпи сделки, водещи до противни на интересите на обществото резултати, какъвто е настоящият случай”. Вторият аргумент на държавата е, че договорът има невъзможен предмет. Той е сключен на основание заповед на Областния управител на област Добрич от 25.05.2009 г., с която „Балчик Плаза” ООД е определено за купувач на недвижим имот частна държавна собственост. Тази заповед е обявена за нищожна с решение на Административен съд – Добрич, от 30.03.2010 г. Той е обосновал акта си със Закона за държавната собственост, в който е указано, че обектите – изключителна държавна собственост не могат да се обявяват за частна държавна собственост. „Статутът на имота се извлича от това какъв акт за държавна собственост е съставен за него, а от неговото предназначение и начин на ползване, респ. техническа характеристика”, заявява Областният управител. Той представя документи, че имотът попада в „Брегоукрепително съоръжение – Дамба Албена – Балчик”, което е изключително държавна собственост, тъй като по своето местоположение и характер е отвоювана територия от Черно море, крайбрежна плажна ивица. Имотът отстои на 15 м. от бреговата морска линия, и попада под забраните на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Имотът е част от брегоукрепително съоръжение и представлява „инженерна инфраструктура”, която не следва да се актува, посочва още Областният управител. Строителството му е осъществено по проект с европейски средства в рамките на „Проект България – защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси” и е финансиран чрез държавен заем от Европейската Инвестиционна банка. „Нарушението на закона в случая е толкова съществено и непоправимо, че опорочава всички действия на административния орган до степен на тяхната нищожност”, твърди Областният управител на област Добрич.

Идентични са претенциите и стойността, посочени другите две искови молби на държавата против „ЕЙ ПИ ИНВЕСТ 09” ООД за прогласяване на нищожност на два договора за продажба на имоти на „Брегоукрепително съоръжение – Дамбата Албена – Балчик”, сключени на 03.07.2009 г.

Тримата ответници оспорват исковите молби по основание и размер, и ги намират за недоказани. Те претендират, ако бъдат уважени исковете, да им се възстановят разноски и цената на продажбата.

Пресцентърът на Окръжен съд – Добрич, уточнява, че в съда са заведени общо 8 подобни иска против купувачи на недвижими имоти – публична държавна собственост на „Брегоукрепително съоръжение – Дамбата Албена - Балчик”. През ноември 2010 г. съдът прогласи нищожността на две сделки за недвижими имоти – частна държавна собственост - земя с площ 10 636 кв. м, продадени на „СЕЗОНИ” ЕООД. На 27.04.2011 г. е насрочено съдебно заседание по искова молба на държавата срещу РЕНКОН ООД и ЕМ ДЖИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД. Две дела по искови молби на държавата срещу „ЗАРИ СС” ООД са спрени до приключване с влязло в сила решение на производството в Административен съд – гр. Добрич.