От 82 евро до 505 евро на хектар са плащанията за биологично отглеждани култури

До 15 май 2011 г. всички земеделски стопани, които се занимават с агроекологични дейности, могат да кандидатстват за компенсаторни плащания по мярка 214.

От 82 евро до 505 евро на хектар са плащанията за биологично отглеждани култури

От 82 евро до 505 евро на хектар субсидия могат да получат земеделските стопани за отглеждане на култури по биологичен начин. За целта трябва да кандидатстват по Мярка 214 “Агроекологични плащания” – направление „Биологично растениевъдство” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.

В мярката може да се включи всеки биопроизводител, независимо в кой район на страната се намира земята му. Необходимо е единствено да отглежда културите си по методите на биологично производство, да спазва добрите земеделски практики и да има сключен договор с контролиращо лице за контрол и сертификация на биологичното производство. Земеделските стопани поемат ангажимент да обработват земите си за период от 5 последователни години. За подпомагане се кандидатства до 15 май в областните дирекции на ДФЗ-РА.

Компенсаторните плащания за година са:
   * За полски култури - 155 евро/хектар (181 Евро/хектар- за площи в преход)
* За ливади и пасища - 82 евро/хектар (82 евро/хектар – за площи в преход)
* За трайни насаждения, лозя и маслодайна  роза - 418 евро/хектар (505 евро/хектар – за площи в преход)
* За ароматни и медицински растения - 267 евро/хектар (340 Евро/хектар за площи в преход)
* За зеленчукови култури, включително култивирани гъби и картофи - 357 евро/хектар (483 евро/хектар – за площи в преход)