РЗИ - Добрич извършва проверки за търговия с опасни стоки

Регионална Здравна Инспекция - Добрич извършва насочен контрол по системата RAPEX (бърз обмен на информация за опасни нехранителни стоки, открити на територията на Европейския съюз) за установяване наличието на такива стоки в търговската мрежа на област Добрич. Информация за това се получава от МЗ, чрез Комисия за защита на потребителите.

РЗИ - Добрич извършва проверки за търговия с опасни стоки

От началото на годината досега е работено по общо 64 нотификации, касаещи общоупотребими стоки, пуснати на пазара на Европейския съюз и криещи потенциален риск за здравето на потребителите, поради несъответствие с нормативните изисквания на Европейското законодателство по химикалите.
     В хода на контрола се съблюдават дадените от МЗ подробни описания на издирваните стоки, както и указанията при установяване тяхното наличие: спиране на реализацията им; разпореждане за изтегляне  на наличните количества от пазара; незабавно уведомяване на МЗ, както и съответната РЗИ, на чиято територия се намира вносителя/дистрибутора на продуктите, които не отговарят на изискванията на Приложение XVII на Регламент 1907/2006, отнасящо се до ограниченията за производство, пускане на пазара и употреба на определени опасни вещества, препарати и изделия, както и на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.


От началото на годината до момента са извършени 188 проверки в различни търговски обекти. Проверени са най-различни видове стоки: детски обувки и дрехи, детски играчки, биберон залъгалка,  спално бельо, термосни бутилки, „моментни” лепила, почистващи препарати за баня и др. Произходът на стоките е от различни страни – Италия, Мексико, Индия, Китай и др.

 

При извършените насочени проверки на територията на областта не е установено наличие и предлагане на пазара на цитираните в писмата на МЗ опасни стоки.
  

С цел по-голяма информираност за потребителите на интернет страница на Регионална Здравна Инспекция - Добрич са публикувани търсените опасни стоки.