Окръжен съд – Добрич разработи План за намаляване на забавянето на делата

„План за отстраняване на проблемите при движението на делата, администрирането им и приключването им в разумни срокове” разработи Окръжен съд – Добрич. Документът е поставен на интернет страницата на съда в опцията „Вътрешни правила”. Той бе представен на пресконференция днес от председателя на комисията, която го е изготвила - съдия Флорентина Неделчева от Наказателно отделение на Окръжен съд – Добрич.

Окръжен съд – Добрич разработи План за намаляване на забавянето на делата
Планът описва процедурата на движение на делата в съда, изискванията към съдии и служители и мерки за наблюдение и корекция на допускани нарушения. Съдия Неделчева посочи, че е разработен на основава на анализ на пропуските, които са идентифицирани в организация на работа на служителите и съдиите от Окръжен съд – Добрич. Почти не са констатирани пропуски в работата на съдиите - докладчици. Те се произнасят в деня на докладване на делото или на другия ден за насрочване на публично съдебно заседание. В Окръжен съд – Добрич, няма произнасяне по дело извън законоустановените срокове.

Констатирано е, че служителите допускат най-често следните три вида грешки: несвоевременно уведомяване на съдия – докладчика за делото, по което той се произнася от страна, несвоевременно докладване на получените книжа по делото, за да може съдията своевременно да вземе мерки и неточно изпълнение на разпореждането на съдия – докладчика от страна на служителя.

Документът отчита и трудностите в призоваването – своевременното връчване на призовките и връщане на връчените призовки и съобщения по делото, правилното им оформяне, когато се връчват на член на семейството или на домоуправител, пропуските при оформяне на призовките от страна на кметовете и кметски наместници, в селища където липсва районен съд и прозовкар.

Други отбелязани причини за забавяне на движението на делата са несвоевременното уведомяване на съдебния състав, че адвокатът е ангажиран по друго дело или има обективно препятствие като заболяване.

Като фактори са отчетени още несвоевременно плащане на възнагражденията на вещите лица, несвоевременно представяне на документа за плащане, оттам забавено предаване на делото за изготвяне на експертизата, вещите лица не винаги навременно внасят експертизата и т. н.

Мерките за преодоляване на проблемите предвиждат обучение на служителите и предоставяне на кметовете и кметските наместници на образци за редовно оформяне на призовка. Предвидено е срещу адвокати, които тенденциозно отлагат делата, съдът да инициира по Закона за адвокатурата дисциплинарно производство. Съдиите и канцеларията да полагат максимално усилия за организацията и разглеждането на делото. Ако се налага, то да бъде отлагано така, че да приключи в 3-месечен срок.

Съпоставка на решените в първите три месеца на 2011 г. спрямо същия период на миналата година показва, че в тримесечен срок са приключили 88,96% от решените през първото тримесечието на 2011 г. 462 броя дела при 84,41 % от 571 дела на 2010 г.

От 152 решени през 2011 г. наказателни дела в тримесечен срок са приключили 94,74%.

От 234 решени през 2011 г. граждански дела в тримесечен срок са приключили 84,62%.

От 76 решени през 2011 г. търговски дела в тримесечен срок са приключили 90,79%.

За 2010 г. през първите три месеца са решени общо 205 наказателни дела, от които 94,15% тримесечен срок. Решени са 299 граждански дела, а в тримесечен срок 79,60% от тях. Решени са 65 търговски дела, от които 78,46% в тримесечен срок.