Нови правила за данъка върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци на предприятия

На основание чл. 17, ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, предприятията подават в двумесечен срок от придобиването на нежилищен имот, съответно от учредяване на право на ползване декларация пред общинската администрация по местонахождението му, в която посочват вида на имота, точното му местонахождение, отчетната стойност и другите обстоятелства, имащи значение за определяне на данъка, както и размера на дължимия данък.

Нови правила за данъка върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци на предприятия

Съгласно чл.19 от ЗМДТ данъкът върху недвижимите имоти /ДНИ/ се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти към 1 януари на годината, за която е дължим. 

Редът за определяне на таксата за битови отпадъци е разписан в Раздел I „Такса за битови отпадъци" на Глава Втора „Местни такси" от ЗМДТ и Раздел I „Такса за битови отпадъци" на Глава Втора „Местни такси" от Наредбата на Общински съвет град Добрич за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, издадена на основание чл.9 от ЗМДТ. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения; поддържане чистотата на обществените територии.

 

Размерът на таксата за нежилищните имоти се определя в левове в зависимост от броя и вида на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци. Когато не може да се установи за всеки отделен имот вида и броя на използваните съдове, размерът на таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка. За да се определи броя и вида на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, задължените лица до края на предходната година трябва да подадат декларация, с която да ги заявят. Ако няма промяна в обстоятелствата, не се налага ежегодно подаване на декларация.

 

При определяне размера на ДНИ и ТБО на предприятията, съгласно разпоредбата на чл. 21, ал.1 от ЗМДТ в редакцията му до 31.12.2010 година, данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е отчетната им стойност. По смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗМДТ „отчетна стойност" е стойността при счетоводното завеждане на актива или обезценената / преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане.

 

В края на 2009 година бяха направени промени в начина на определяне на облагаемата основа за ДНИ и ТБО на нежилищните имоти, обнародвани в ДВ бр. 95 / 2009г.

 

Съгласно измененията на чл. 21, ал. 1 от ЗМДТ, в сила от 01.01.2011 г./ ДВ, бр.98 от 2010 г./, данъчната основа за облагане с годишен данък на нежилищните имоти на предприятия е по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имота, определена по норми съгласно Приложение № 2 от ЗМДТ.

 

За да се извърши сравнение между двете стойности за придобитите /или с учредено право на ползване/ преди 01.01.2010 г. имоти на предприятията с § 21 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на ЗМДТ / ДВ, бр. 95 от 2009 г./ беше регламентирано задължение за предприятията да подадат декларации по чл. 14 от ЗМДТ в срок до 30.06.2010 г..

 

За улеснение на данъкоплатците с измененията на ЗМДТ, обн. ДВ, бр. 98 от 2010 г., считано от 01.07.2011 г. е отменена разпоредбата на чл.17 от ЗМДТ. След тази дата предприятията, собственици на нежилищни имоти, при декларирането им ще подават само декларация по чл. 14, в която ще посочват отчетната стойност на имота и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.

 

Лицата подали декларации за определяне на ТБО според количеството заплащат:

 

а/ за сметосъбиране и сметоизвозване, за обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения: = 317,00 лева годишно за 1 брой пластмасов контейнер с честота на извозване три пъти на една седмица; = 2890,00 лева годишно за 1 брой контейнер тип "Бобър” с честота на извозване 7 пъти за една седмица;

 

б/ за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване -1,1 промила върху данъчната оценка по чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ, като за 2010 г. това е отчетната стойност на имота, а за 2011 г. по - високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 от ЗМДТ.     

 

Кметът на Община град Добрич внася докладна записка на предстоящото заседание на Общински съвет, с която предлага да се удължи срока до 15 април за деклариране на брой съдове за определяне таксата за битови отпадъци.