Глобиха компресорните станции в Кардам за замърсяване на въздуха с азот

За нарушение на изискванията на Закона за чистота на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и констатирани наднормени емисии на азотни оксиди, изпускани в атмосферния въздух от дейността на компресорни станции "Кардам 1" и "Кардам 2", в село Кардам, от РИОСВ Варна са наложени две санкции в общ размер от 1 665 лв./мес.

Глобиха компресорните станции в Кардам за замърсяване на въздуха с азот

За месец август от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 535 проверки на 1 430 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 747 предписания. Съставени са 79 акта, от които 8 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 45 наказателни постановления на обща стойност 95 100 лв. За констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 10  санкции. Постъпилите суми по наложени санкции са 174 540 лв.